YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA ZORUNLULUĞU (II)

(Bu Yazıyı Mutlaka Okuyunuz)

Adana, 02.07.2013
 İbrahim GÜLER

Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 
            14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 421 sıra No'lu VUKGT'nin 3.bölümünde elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu ile ilgili iki ayrı kriter getirilmiştir.    
            421 sıra no'lu VUKGT'nin 3. bölümünde yapılan düzenlemeye göre;
1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari brüt 25 Milyon TL. satış hasılatına sahip olanlar ve,
2) 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari brüt 10 Milyon TL. satış hasılatına sahip olanların,
2013 takvim yılı içerisinde (01.09.2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması gerekir) elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde de elektronik defter (e-Defter) uygulamasına geçmeleri zorunlu tutulmuştur.
Buna ilaveten konunun daha iyi anlaşılması için 08.02.2013 tarih ve VUK.58/2013.3 sayılı sirküler yayınlanmıştır.          
Ancak, sirküler ile yapılan açıklamaların 421 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.bölümünde yapılan düzenlemeyi aştığını düşünmekteyiz.
Eğer, 421 sıra nolu VUKGT'nin 3. bölümünü VUK.58/2013 sayılı sirkülerdeki gibi yorumlayacak olursak;
2011 yılında brüt 25 Milyon ve üzeri ciroya sahip tüm işletmeler madeni yağ lisansına sahip firmalardan hizmet alımları hariç 1,00 TL'lık her hangi bir mal alışı yaparsa (cinsi önemli değil, madeni yağ veya herhangi bir mal) veya,
2011 yılında brüt 10 Milyon ve üzeri ciroya sahip tüm işletmeler III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal eden firmalardan hizmet alımları hariç 1,00 TL'lık her hangi bir mal alışı yaparsa (cinsi önemli değil, temizlik malzemesi veya ciklette olur)
e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecektir.  Şöyleki:
1) 421 sıra no'lu tebliğin 3.1.1/a bölümünde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükellefler söz konusu edilmektedir.
Buna mukabil, VUK.58/2013.3 sayılı sirkülerin 2.bölüm 4.paragrafında ise madeni yağ lisansına sahip olanlardan alınan malın türü, fiyatı, miktarı, özelliği önem arzetmemektedir. Yani madeni yağ lisansına sahip firmalardan (bu firmaların listesi www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanmıştır) hizmet haricinde, ister madeni yağ al, ister benzin al, isterse başka tür bir mal al farketmiyor. Mal alışı yapılması yeterli. Eğer aynı firmanın, 2011 yılı gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı (ne satılmış olursa olsun) 25 Milyon ve üzeri ise bu firma e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecektir. Örneğin, bir mobilya mağazası 2011 yılında
madeni yağ lisansına sahip tanınmış bir petrol istasyonundan şirketine bir depo benzin almıştır. 2011 yılı mobilya brüt satışları 25 Milyon ve üzeri ise e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecektir. Bu şu anlama geliyor, 25 Milyon ve üzeri ciroya sahip olan her firma ne iş yaparsa yapsın, madeni yağ lisansına sahip firmalardan herhangi bir alış veriş yaparsa e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecektir.         
2)  421 sıra no'lu tebliğin 3.1.1/b bölümünde, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükellefler söz konusu edilmektedir.
Buna mukabil, VUK.58/2013.3 sayılı sirkülerin 2.bölüm 5.paragrafında ise 4760 sayılı ÖTVK'na bağlı III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal edenlerden alınan malın türü, fiyatı, miktarı, özelliği önem arzetmemektedir. Yani, III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal eden firmalardan (bu firmaların listesi www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanmıştır) hizmet haricinde, ister kolalı gazoz al, ister alkollü içecek al, isterse başka tür bir mal al farketmiyor. Mal alışı yapılması yeterli. Eğer aynı firmanın, 2011 yılı gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı (ne satılmış olursa olsun) 10 Milyon ve üzeri ise bu firma e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecektir. Örneğin, bir beyaz eşya mağazası 2011 yılında III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal eden tanınmış bir zincir marketten işçilere ikram etmek amacıyla 2 Lt'lik bir kola almıştır. 2011 yılı beyaz eşya brüt satışları 10 Milyon ve üzeri ise e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecektir. Bu şu anlama geliyor, 10 Milyon ve üzeri ciroya sahip olan her firma ne iş yaparsa yapsın, III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden firmalardan herhangi bir mal alışı (kola, alkollü içecek, tütün mamülleri olabileceği gibi temizlik malzemesi veya ciklet de olabilir) yaparsa e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecektir.         
Netice itibariyle: 2011 yılı itibariyle 10 veya 25 milyon brüt satış tutarı, ülke şartlarına göre büyük rakamlar değildir. Mükellefler ne yapsın. İhtiyaçlarını madeni yağ lisansına sahip olan ve ÖTVK'nun III sayılı listesindeki malları imal inşa veya ithal eden firmalar dışındaki firmalardan mı temin etsinler. Çünkü e-fatura ve e-defter uygulaması için gerekli alt yapı masrafları ve personel temini kolay olmayacaktır. 
           
e- Faturada Özellik Arzeden Hususlar:
* VUK'nun 232.maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura (e-Fatura) oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. 
* e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, birbirlerinden aldıkları mal ve hizmetler için 01.09.2013 tarihinden itibaren e-Fatura düzenlemeleri zorunludur.
* e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, bu kapsamda olmayan mükelleflere mal ve hizmet satışlarında ise, kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.
* e-Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuru işlemlerini www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanan başvuru klavuzuna uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. İşlemlerin tamamlanması ile e-Fatura düzenlenebilecektir. 
* e-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri;
            ya, işletmelerin doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sisteminin e-Fatura uygulamasına entegre edilmesi yoluyla ya da, http://www.efatura.gov.tr sitesinde hizmete sunulan e-Fatura portalı aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.
 
Bununla birlikte mükellefler, e-Fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Özel entegrasyon izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.
* e-Faturalar kağıda basılarak değil, üzerindeki mali mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde mükelleflerce kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza edilecek ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edilecektir. Saklama hizmeti Başkanlıktan izin almış elektronik fatura saklama hizmeti verecek mükelleflere de yaptırılabilir ancak bu durum asıl mükellefin kendi sorumluluğunu (muhafaza ve ibraz) ortadan kaldırmaz. Başkanlıktan saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.
* Ünvan değişikliğinde mali mühür (elektronik sertifika alt yapısı) geçerliliğini kaybedeceğinden ünvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvana uygun sertifika başvurusu yapılması gerekmektedir.
Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr sitesinde yer almaktadır.  
 
_________________________________________________________________
            Konu ile ilgili GenelTebliğler
            397 sıra no'lu VUKGT
            416 sıra no'lu VUKGT
            421 sıra no'lu VUKGT
            424 sıra no'lu VUKGT

 

            1 sıra no'lu elektronik defter genel tebliği