YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

6102 SAYILI KANUNA GÖRE TİCARİ MEKTUPLAR İLE FATURA VE FATURA  YERİNE GEÇEN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ VE İNTERNET SİTESİNDE    YAYINLANMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLER

Adana, 30.05.2013
 İbrahim GÜLER

Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6335 sayılı Kanunun 6.maddesiyle değiştirilen 39/2 madesine göre; işletmeyle ilgili olarak düzenlenen ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (1) 01.01.2014 tarihi itibariyle bulunması gereken bilgiler ile internet sitesi kurmak zorunda olan işletmelerin (2) sitelerinde ayrıca yayınlaması gereken bilgiler aşağıdadır. Özellikle yeni fatura ve fatura yerine geçen belge bastıracak olan işletmelerin dikkatine.   

 

            A- İNTERNET SİTESİ KURMA MECBURİYETİNDE OLMAYANLARIN FATURA VE   FATURA YERİNE GEÇEN BELGELERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER :

            * TİCARET SİCİL NUMARASI,

            * TİCARET UNVANI,

            * İŞLETMENİN MERKEZ ADRESİ.

            B- İNTERNET SİTESİ KURMA MECBURİYETİNDE OLANLARIN FATURA VE           FATURA  YERİNE GEÇEN BELGELERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER :

            * TİCARET SİCİL NUMARASI,

            * TİCARET UNVANI,

            * İŞLETMENİN MERKEZ ADRESİ,

            * TESCİL EDİLMİŞ İNTERNET SİTESİ ADRESİ.

             C- İNTERNET SİTESİ KURMAK ZORUNDA OLANLAR İÇİN İNTERNET SİTESİNDE             YAYINLANMASI GEREKEN BİLGİLER:

            * TİCARET SİCİL NUMARASI,

            * TİCARET UNVANI,

            * İŞLETMENİN MERKEZ ADRESİ,

            * TESCİL EDİLMİŞ İNTERNET SİTESİ ADRESİ.

          * ANONİM ŞİRKETLERDE ( Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı),

            * LİMİTED ŞİRKETLERDE (Müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

            * ESHAMLI KOMANDİT ŞİRKETLERDE (Yöneticilerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

__________________________________________________________________________

(1) Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler VUK'nun 229 ve devamı maddelerinde; fatura, perakende satış vesikaları, gider pusulası, müstahsil makbuzu olarak sayılmıştır. 3100 sayılı Kanunun 1/2 ve 3.maddesi hükmü gereği yazar kasa fişleri de fatura yerine geçmektedir.  

(2) İnternet sitesi kurmak zorunda olan işletmeler(TTK.Md.1524); bağımsız denetime tabi olan Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş (eshamlı) Komandit Şirketlerdir(TTK.Md.124,397/4). Bilindiği üzere, 6102 sayılı TTK’nun 397/4.maddesi gereği denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi gerekmektedir. Nitekim Bakanlar Kurulunca 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre;

                a) Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, aktif toplamı yüzelli milyon ve üzeri, yıllık net satış hasılatı ikiyüz milyon ve üzeri ve çalışan sayısı olarak beşyüz ve üzeri, olmak üzere tespit edilen bu üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler,     

                b) Mezkûr kararın (I) sayılı listesinde yer alan şirketler,

                c) Mezkûr kararın (II) sayılı listesinde yer alan şirketler,

                Bağımsız denetime tabi olacaklardır.