YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA ZORUNLULUĞU

Adana, 09.05.2013
 İbrahim GÜLER

Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 

421 sıra no'lu VUKGT'nin 3. bölümünde yapılan düzenlemeye göre;

            1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari brüt 25 Milyon TL. satış hasılatına sahip olanlar ve,

            2) 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari brüt 10 Milyon TL. satış hasılatına sahip olanların,

            2013 takvim yılı içerisinde (01.09.2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması gerekir) elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde de elektronik defter (e-Defter) uygulamasına geçmeleri zorunludur.

            Konunun net olarak anlaşılması açısından, 421 sıra no'lu VUKGT ile getirilen kriterlerin biraz açılması gerekmektedir.

            a) Birinci kritere göre, madeni yağ lisansına sahip olanların e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecekleri açıktır. Bunlardan (madeni yağ lisansına sahip olanlardan) mal alan (madeni yağ) mükelleflerin (mal alan mükellefler ibaresini, satmak amacıyla alınan madeni yağ olarak anlamaktayız) gerek madeni yağ, gerekse diğer (çeşitli) mal ve hizmet satışları dolayısıyla 2011 yılındaki toplam brüt satışları 25 Milyon TL ise, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecekler. Başka bir ifadeyle, bir firma:

            i) 5015 sayılı yasaya göre madeni yağ lisansına sahipse veya,

            ii) Alım satım konusu malları arasında madeni yağ da olup, madeni yağları, madeni yağ lisansına sahip olanlardan alıyor ve 31.12.2011 tarihi itibariyle satışa konu (çeşitli) tüm mal ve hizmet satışları toplamı da brüt 25 Milyon TL. ise, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecektir.      

            b) İkinci kriterde ise, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal edenlerin, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçecekleri açıktır. Birinci kriterde olduğu gibi, aynı şekilde bunlardan (III sayılı listedeki malları imal ve ithal edenlerden) satmak amacıyla alkollü içecek, kolalı gazoz ve tütün mamülleri alan mükelleflerin gerek alkollü içecek, kolalı gazoz ve tütün mamülleri gerekse diğer (çeşitli) mal ve hizmet satışları dolayısıyla 2011 yılındaki toplam brüt satışları 10 Milyon TL ise, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçeceklerdir.

            Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler, kağıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

            e- Faturada Özellik Arzeden Hususlar:

            * VUK'nun 232.maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere Elektronik fatura (e-Fatura) oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. 

            * e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, birbirlerinden aldıkları mal ve hizmetler için 01.09.2013 tarihinden itibaren e-Fatura düzenlemeleri zorunludur.

            * e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, bu kapsamda olmayan mükelleflere mal ve hizmet satışlarında ise, kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

     * e-Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuru işlemlerini www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanan başvuru klavuzuna uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. İşlemlerin tamamlanması ile e-Fatura düzenlenebilecektir. 

           * e-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri; ya, işletmelerin doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sisteminin e-Fatura uygulamasına entegre edilmesi yoluyla ya da, http://www.efatura.gov.tr sitesinde hizmete sunulan e-Fatura portalı aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir. Bununla birlikte mükellefler, e-Fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Özel entegrasyon izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

            * e-Faturalar kağıda basılarak değil, üzerindeki mali mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde mükelleflerce kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza edilecek ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edilecektir. Saklama hizmeti Başkanlıktan izin almış elektronik fatura saklama hizmeti verecek mükelleflere de yaptırılabilir ancak bu durum asıl mükellefin kendi sorumluluğunu (muhafaza ve ibraz) ortadan kaldırmaz. Saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

            * Ünvan değişikliğinde mali mühür (elektronik sertifika alt yapısı) geçerliliğini kaybedeceğinden ünvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvana uygun sertifika başvurusu yapılması gerekmektedir. Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr sitesinde yer almaktadır.  

 

___________________________________________________________________________

            Konu ile ilgili GenelTebliğler

            397 sıra no'lu VUKGT

            416 sıra no'lu VUKGT

            421 sıra no'lu VUKGT

            424 sıra no'lu VUKGT

            1 sıra no'lu elektronik defter genel tebliği