YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

   FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA DİKKAT !

Adana, 06.05.2013
 İbrahim GÜLER

Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 

5024 sayılı Kanunla 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan finansman gider kısıtlaması, 6322 sayılı Kanunla 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere değiştirilerek yeniden gündeme getirilmiştir.

            6322 sayılı Kanunun 6.maddesiyle GVK'nun 41/9.maddesinde yapılan düzenleme ve 37.maddesi ile de KVK'nun 11.maddesine eklenen (i) bendi gereğince, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerince uygulanacaktır. Buna göre ;

            "Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınacaktır."

            Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri finansman gider kısıtlaması uygulamasının dışında tutulmuştur.

            Belirlenecek olan oranı sektörler itibariyle farklılaştırmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

            Maliye Bakanlığı bu güne kadar ne bir oran belirlemiş ve ne de uygulamaya dönük bir genel tebliğ çıkartmıştır. Uygulamanın 01.01.2013 tarihinden itibaren başlayacağı düşünüldüğünde bu konunun takip edilmesi gerekmektedir.

            Örnek:

            * İşletmenin öz kaynakları   : 1.000.000 TL.

            * Kullanılan krediler             : 1.500.000 TL.

            * Öz Kaynağı aşan kısım     :    500.000 TL.                 

            * Finansman giderleri           :    180.000 TL.

            * Öz Kaynağı aşan kısma     : 180.000 x 500.000/ 1.500.000

               isabet eden fins.gid.          = 60.000 TL

            * Bakanlar Kurulu Oranı        : % 9 (açıklandığı kabul edilirse)

            * KKEG yazılacak tutar         : 60.000 x % 9 = 5.400 TL Olur.