YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

 ANONİM ŞİRKETLERDE 2012 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ DEFTERLER

Adana, 14.01.2013
 İbrahim GÜLER

Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

 

 TTK'nun 409/1.maddesine göre, anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekir.

                TTK'nun 530/1.maddesine göre, uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hale getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.

                Diğer taraftan 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"in 16.maddesine göre, yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır. Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

                28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"in 40.maddesine göre, anonim şirketlerin yönetmeliğin Ek- 5'indeki örneğe uygun olarak iç yönerge hazırlamaları ve genel kuruldan geçirerek 15 gün içinde tescil ve ilan ettirmeleri gerekmektedir.

                Yukarıda sunduğumuz yasal mevzuata göre;

                1- Anonim şirketlerle ilgili olarak 2012 yılına ait olup 2013 yılının mart ayı sonuna kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantıları 2013 yılını geçirmemek şartı ile Nisan, Mayıs veya daha sonraki bir ayda yapılabilir. Ne parasal olarak ne de başka bir şekilde şirkete bir zarar gelmez. Ancak, bundan böyle üç yılda bir genel kurul yapmayı unutun. Yönetim üç yıllığına seçilebiliyor ancak toplantılar her yıl yapılmak zorunda.

                2- Genel kurul toplantısı her ne kadar geciktirilerek yapılabileceksede yönetim kurulunca şirketin 2012 faaliyet dönemi ile ilgili olarak hazırlaması gereken Faaliyet Raporu en geç 28 Şubat 2013 tarihini taşıması gerekmektedir. Yani toplantıyı Mayıs ayında yapacağım, faaliyet raporunu da 10 gün öncesi tarihle hazırlarım denilirse o zaman TTK'nun 562/4.maddesi gereği üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası söz konusu olabilir. Faliyet raporunu hazırla toplantıyı daha sonra yap.

                3- Anonim şirketler iç yönerge hazırlayacaklar ve genel kuruldan geçirerek 15 gün içinde ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirecekler.

                4- 1 Temmuz 2013 tarihine kadar anasözleşmelerin 6102 sayılı Kanun'a uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

                5- 31 Mart 2013 tarihine kadar yevmiye defteri tutan tüm işletmeler (şahıs işletmesi, adi ortaklık, kollektif şirket, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları v.b.) adı ne olursa olsun kapanış tasdiki yaptıracaklar. Kapanış tasdiki 2012 yılı yevmiye defteri ile anonim şirket ve kooperatiflerin 2012 yılında kullandıkları yönetim kurulu karar defterine yaptırılacaktır.