YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

 NUR TOPU GİBİ BİR DEFTERİMİZ DAHA OLDU


Adana, 04.01.2013
 İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 
 1- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ (Onaylı Defter, Kişisel Sağlık Dosyası):
                Onaylı defter: işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir. Onaylı defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Onaylı defter, yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren, onaylı defteri göstermek zorundadır. 
                İşveren, işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı ve çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle saklar. Çalışanın işten ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren, çalışanın kişisel sağlık dosyasını önceki işverenden yazılı olarak talep eder ve önceki işveren de dosyanın bir örneğini onaylayarak 1 ay içinde dosyayı yeni işverene gönderir.
                Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi gerekmiyorsa işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin (ortak sağlık ve güvenlik birimi) görevlerini yerine getirmeleri amacı ile;
              a) 50 ve üzeri calışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 m2'den az olmamak üzere ik oda temin eder. Acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurur.
                b) 50'den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için, çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.
           c) Birden fazla işverenin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde, yönetim tarafından, ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. Oluşturulan mekânda hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50'den az ise uygun bir yer sağlanır, 50'den fazla ise, 8 m2'den az olmamak üzere iki oda ve uygun araç bulundurulur. (1)
               
  2- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN BAKANLIKÇA DESTEKLENMESİ:
                6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 7.maddesine göre; kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıp, 10'dan az çalışanı bulunan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Bakanlıkça destek sağlanabilecektir. Az tehlikeli sınıfta yer alıp, 10'dan az çalışanı bulunan işyerleri için ise, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde sağlanacak destek için Bakanlar Kurulunca karar alınması gerekecektir.
                Bu uygulamada, SGK kayıtları esas alınacaktır. Gerek 6331 sayılı Kanun, gerekse, diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişileri SGK'ya
bildirmediği tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte SGK tarafından tahsil edilecektir. Bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten 3 yıl süreyle faydalanamayacaktır.
               
                Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar ile SGK tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı, ödenme şekli, Maliye
Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecektir. 
               
         3- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ:
                İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi şapmak veya yaptırmak zorundadır.
                Risk değerlendirilmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Bu ekip aşağıdakilerden oluşur:
                a) İşveren veya işveren vekili,
                b) İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri,
                c) İşyerindeki çalışan temsilcileri,
                ç) İşyerindeki destek elemanları,
                d) Mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
                Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından itibaren tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
                Aynı çalışma alanını, birden fazla işverenin paylaşması durumunda, ayrı ayrı ve koordinasyon içinde risk değerlendirmesi yapılır.   
                Bir iş yerinde, bir veya daha fazla alt işveren varsa; her alt işveren kendi işleri ile ilgili olarak gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Asıl işveren, alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu çalışmaları koordine eder. Alt işverenler, hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren, risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmaları ile birleştirerek risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler ve denetler. Uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. (2)
               
          4- MESLEK MENSUPLARINA TAVSİYELER:
        a) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunu'nun uygulaması ile ilgili olarak kapsam dahilindeki mükelleflerinizi bir OSGB (ortak sağlık ve güvenlik birimi) şirketi ile sözleşme yapması gerektiği konusunda uyarın ve sözleşme yaptırın,
            b) TMS-TFRS ve KOBİ TFRS'yi mutlaka öğrenin. Bu bir şartın gereğidir. Çünkü bu konu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olabilmesi için Türkiye'den istenen en önemli şartlardan birisidir. Bundan kaçış yok. Bunu ertelemenin, geciktirmenin kimseye faydası olmaz, aksine zararı olur. Kısa bir süre sonra meslek mensupları UFRS'yi bilenler ve UFRS'yi bilmeyenler olarak ikiye bölünecek. UFRS'yi öğrenmek istemeyen meslek mensuplarının artık bu mesleği yapabilmeleri mümkün olmayacak. Ekmeğini bu meslekten temin eden meslek mensuplarının 2013 yılında bu konuyu çalışma planlarına dahil etmeleri gerekir.
            c) Bağımsız denetçi olmak isteyen meslek mensuplarının da (ister eğitime tabi olsun, ister sınava tabi olsun- eğitime tabi olanlar da üstü örtülü sınavdan geçecekler) önce UFRS'yi, buna paralel olarak da denetim standartlarını öğrenmeleri gerekiyor. Diğer sınav konuları bu iki konuya nispeten daha kolaydır.   
                Saygılarımla.
_________________________________________________________________
(1) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yöneteliği
(2) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği