YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

 LİMİTED ŞİRKETLERDE, MÜDÜR VEYA MÜDÜRLER KURULU İLE GENEL KURULUN ALMASI GEREKEN KARARLAR

Adana, 31.12.2012
 İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 
 
 
I- MÜDÜR VEYA MÜDÜRLER KURULU:
            Limited Şirketlerde müdürler, gerek Kanun, gerekse, şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmayan bütün konularda görevli ve yetkili olup karar alabilirMüdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler (TTK.Md.625/1):
            Müdür veya Müdürler Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri:
1- Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi,
2- Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde, şirket yönetim örgütünün belirlenmesi,
3- Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması,
4- Şirket yönetiminin bazı bölümleri, kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin; Kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi, 
5- Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması,
6- Şirketin; finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi,
7- Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
8- Şirketin borca batık olması halinde, durumun mahkemeye bildirilmesi,
9- Şirket sözleşmesinde, müdür veya müdürlerin aldıkları belirli kararları ve münferit sorunları, genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Genel kurulun onayı müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, sınırlandırmaz. Türk Borçlar Kanunu'nun 51 ve 52.madde hükümleri saklıdır.
 
            II- GENEL KURUL:
            6102 sayılı TTK'nun ikinci kitap, altıncı kısım, dördüncü bölümüne göre, Limited Şirketlerde, şirketin organlarından bir diğeri ise, "Genel Kurul" dur.
            TTK'da, Limited Şirketlerin genel kurulu, şirketin üst organı olduğu belirtilmese de, şirketin üst irade ve karar organıdır (1).     
            Genel kurul, müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içine yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır (TTK.Md.617/1). Limited şirketler, TTK'nun 617/3.maddesi gereği, 617/2.maddedeki çağrıya ilişkin hükme uymaksızın, yani,  çağrısız olarak genel kurul toplanısı yapabilirler. Ancak bu durumda;
            * Genel kurul toplanısında bütün ortaklar hazır olmalı,
            * Toplantının bu şekilde yapılmasına hiç bir ortak itiraz etmemelidir.
            Diğer taraftan genel kurulun hesap döneminden sonra 3 ay içinde toplanmaması ile ilgili olarak 6762 sayılı Kanunda olduğu gibi, 6102 sayılı Kanunda da, herhangi bir cezai müeyyide öngörülmemiştir.   
 
            Genel kurul, aşağıdaki yetkilerini devredemez (TTK.Md.616/1). Başka bir ifadeyle, bu hususlarda müdürler değil, ancak genel kurul karar alabilir.
            Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri:
            A) Kununen Genel Kurulda Alınması Zorunlu Kararlar:  
1- Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi,
2- Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları,
3- Topluluk denetçisi ile denetçilerin atanmaları ve görevden alınmaları,
4- Topluluk yıl sonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması,
5- Yıl sonu finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması, kâr payı hakkında karar verilmesi, kazanç paylarının belirlenmesi,
6- Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları,
7- Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması,
8- Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması,
9- Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisabın onaylanması,
10- Şirketin feshi,
11- Genel kurulun, Kanun veya şirket sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin genel kurula sunduğu konularda karar verilmesi, 
B) Şirket Sözleşmesinde Öngörüldüğü İçin Genel Kurulda Alınması Zorunlu Kararlar: 12- Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı haller ile müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması,
13- Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında karar verilmesi (2),
14- Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi,
15- Yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge çıkarılması,
16- Müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık yükümü veya rekabet yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunabilmeleri için gereken iznin verilmesi. (Bkz, TTK.Md.613/4),
17- Bir ortağın, şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması,
18- Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak, genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.    
            III- SONUÇ:
            Limited şirketlerde ayrıca, müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirilmişse, bu defter 2013 yılında kullanılacak ve 2014 yılının ilk üç ayında da kapanış tasdiki yaptırılacaktır. Müdürler kurulu karar defterini tasdik ettirenler, bu deftere, müdür veya birden fazla olması halinde müdürler kurulunun alacağı kararları yazacaklardır. Müdür veya müdürler kurulu, yukarıda belirtilen genel kurulun alması gereken kararların dışındaki tüm kararları alabilirler. Diğer taraftan, müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirlimemişse, şirket yönetimi ile ilgili olarak müdür veya müdürler kurulunun alacağı kararlar, genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilecektir.  
___________________________________________________________________________
(1) Prof.Dr.Hasan PULAŞLI, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt:II, sh:2112, Adalet Yayınevi, Ankara 2011.
(2) Önerilmeye muhatap olma hakkı, TTK'nun 466.maddesi gereği, Anonim Şirketlerde, şartlı sermaye artırımında, genel kurul kararına istinaden, yönetim kurulunun ihraç ettiği "değiştirme ve alım hakkını" içeren borçlanma ve benzeri senetlerin çıkarılmasında mevcut pay sahiplerine payları oranında bu borçlanma senetlerinden alma hakkı tanınmasında söz konusu olmaktadır. Bu borçlanma senetleri menkul kıymet olup, Sermaye Piyasası Kurulunca kote edilmekte ve borsada işlem görmektedir. Limited Şirketlerin, SPK sisteminde borsaya kote olması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, bu maddedeki  "önerilmeye muhatap olma hakkı"nın, öncelikle alım hakkı olarak anlaşılması gerekmektedir.  PULAŞLI, a.g.e.cilt:II, sh:2114,