YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

2012 YILINDA KULLANILAN DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİ   

Adana, 28.12.2012
 İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 
6102 sayılı Kanunu'nun 1534.maddesine göre, Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

            TTK'nun 64/3.maddesine göre, yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müştereken çıkardıkları Ticari Defterlere İlişkin Tebliği'in 11/4'üncü maddesine göre ise, Limited Şirketlerin ayrıca müdürler kurulu karar defteri tutmaları halinde bu defter de hem açılış hem de kapanış onayına tabi tutulacaktır.

            Gerek 6102 sayılı TTK'nun geçici maddelerinde gerekse, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunda, 2012 yılında tutulan defterlerin kapanış tasdikleri ile ilgili özel bir düzenleme yapılmamış olup, aksine bir hüküm de bulunmadığından, 2012 yılında tutulan defterlerin kapanış onayları için 6102 sayılı Kanun ve bu Kanun'un 64/3.maddesi gereği çıkartılan söz konusu tebliğ hükümlerinin esas alınması icap etmektedir.      

 
            Netice itibariyle;
            2012 yılında kullanılan sadece, yevmiye defteri ile varsa yönetim kurulu karar defteri (çünkü, 2012 yılında müdürler kurulu karar defteri yoktur) 1 Ocak 2013 günü resmi tatil olduğundan, 02.01.2013 tarihinden 31.03.2013 tarihine kadar kapanış tasdiklerinin yapılması gerekir. Aksi halde TTK'nun 562/1-c maddesi gereği 4.000 TL idari para cezası uygulanır.

 
            NOT: Değerli Meslektaşlarım,
            Yazdığım konular için icap ettiğinde yüzlerce sayfa okumam gerekmektedir. Burada ise, konuyu en kısa şekilde izah etmek esas olmalıdır. Defter tasdikleri ile ilgili olarak burada 30 sayfa yazmak mümkündü. Ancak ben bir sayfada olayı bitirmek istedim. Bana telefon açan meslek mensuplarına ise, 10 dakikadan 45 dakikaya kadar konuyu enine boyuna anlattım. Böyle yapmaktansa burada 30 sayfa yazmak daha ekonomik olurdu. Tebliğin ihtiyari tuttuğu konularda zaten, istersen yaparsın, istemezsen yapmazsın. Ancak buna karar verirken de, ilerde resmi dairelerde veya başka durumlarda yaşanabilecek olan sıkıntıları, olayın artı ve eksi yönlerini de  düşünmek gerekir. Bende kararımı verirken bunları düşündüm. Çünkü tüm meslek mensupları zamana karşı yarışmaktadır.

            2013 yılının tüm meslek camiamıza hayırlar getirmesi dileklerimle.