YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca
KOOPERATİFLERİN 2013 YILINDA TUTACAĞI DEFTERLER   
Adana, 20.12.2012
 İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 
 
                Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın müştereken yayınladığı 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, VUK'nu ve söz konusu tebliğ hükümlerini göz önüne almalıdırlar (Tebliğ md.2).    
                1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları 1163 sayılı Kanun'un 89.maddesi gereği çıkarılan muhasebe yönetmeliği, VUK'nu ve mezkûr tebliğ hükmüne göre aşağıdaki defterleri tutacaktır.
 
            1- KANUNİ DEFTERLER:
            * Yevmiye Defteri
            * Defter-i Kebir
            * Envanter Defteri
            * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
            * Yönetim Kurulu Karar Defteri
            * Pay Defteri (1163/16, TTK 64/4)
 
            2- DİĞER KANUNİ DEFTERLER
            * İmalat Defteri (Kooperatif, sınai bir işletme kurmuşsa, imalat defteri tutar. Ancak, 01.01.1996 tarihinden itibaren muhasebeyi 7/A seçeneğine göre tutanlar için imalat defteri kaldırıldı bkz, VUKGT 246)
            * Çiftci işletme defteri (Kooperatif zirai işletme kurmuşsa)
 
            3- YARDIMCI DEFTERLER  
            * Stok Giriş - Çıkış Defteri
            * Sabit Kıymetler ve Demirbaş Defteri
            * Kıymetli Evrak Defteri
            * Teftiş Defteri
            * Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri
               
                NOT: Defterlerin yazılması ile ilgili olarak, tebliğin 6.maddesindeki yevmiye defteri 6762 sayılı Kanun'un 70.maddesinden, Defter-i Kebir, 6762 sayılı Kanun'un 71.maddesinden, 8.maddesindeki Envanter Defteri, 6762 sayılı Kanun'un 72 ve 73.maddelerinden hemen hemen olduğu gibi alınmış olup farklı bir durum söz konusu değildir.