YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

6111 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK KAYITLAR

Adana, 14.06.2011
İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 
1- İşletmede Mevcut Olup Kayıtlarda Yer almayan Emtia:
 
__________________________    /   ___________________________
153- TİCARİ MALLAR (X)
                                               525- KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HES. (X)
                                               525 01- 6111 S.K. 10.MADDESİ
                191- İNDİRİLECEK KDV (XX)
360- ÖD.VERGİ VE FONLAR (XX)
360 01- SORUMLU SIF.İLE ÖD.KDV
                Açıklama: 1-) Aktife kaydedilen emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.
                 2-) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.
                 3-) İş bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli, 153 hesaba kaydedilen değerden aşağı olamayacaktır.
                4-) Kayda alınan bu emtia için kayda alındığı dönem itibariyle “Ba” formu verilecektir. Ba form verilirken Soyadı/Adı Unvanı bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 Sayılı Kanun Madde 10)”, vergi kimlik numarası bölümüne “3333 333 333” yazılacaktır. 
__________________________   /   ____________________________
 
2- İşletmede Mevcut Olup Kayıtlarda Yer almayan Makine-Teçhizat ve Demirbaş:
A)        __________________________    /   ___________________________
253- TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR   (X)
                               526-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HES. (X)
                               526 01- 6111 S.K. 10.MADDESİ
                689- DİĞ.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (XX)
                689 01- K.KABUL EDİLEN GİDERLER
360- ÖD.VERGİ VE FONLAR (XX)
360 01- SORUMLU SIF.İLE ÖD.KDV
                Açıklama: 1-) Aktife kaydedilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.
                               2-) Bu kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.
                       3-) İş bu kıymetin satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli, 253 hesaba kaydedilen değerden aşağı olamayacaktır.
                        4-) Kayda alınan bu kıymet için kayda alındığı dönem itibariyle “Ba” formu verilecektir. Ba form verilirken Soyadı/Adı Unvanı bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 Sayılı Kanun Madde 10)”, vergi kimlik numarası bölümüne “3333 333 333” yazılacaktır. 
                __________________________    /   ___________________________
 
 
B)       __________________________    /   ___________________________
526-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HES. (X)
526 01- 6111 S.K. 10.MADDESİ
                                               257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (X)
                Açıklama: Mükellef kayda aldığı bu iktisadi kıymeti 31.12.2011 tarihine kadar satarsa satış tarihinden önce, satmadığı takdirde ise 31.12.2011 tarihinde iş bu kaydı yapacaktır.
                __________________________   /   ___________________________
 
3- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut OlmayanEmtia:
         
__________________________    /   ___________________________
100-KASA
101- ALINAN ÇEKLER
102- BANKALAR
120- ALICILAR
121- ALACAK SENETLERİ
VEYA
689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR (X+XX)
689 02 K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
                                                               600- YURTİÇİ SATIŞLAR   (X)
                                                               600 01- 6111 S.K. 11/1.MADDESİ
                                                              391- HESAPLANAN KDV (XX)
                Açıklama: 1-) 600 ve 391 Hesaplara kayıt yapıldıktan sonra bu hesapların karşılığı olan borçlu hesapların gerçeğe uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu hesaplar Kasa, Banka, Alacak Senedi, Çek ve benzeri değerler olabilir. Ancak, aktif hesaplarda meydana gelen artışın tespit edilememesi durumunda 689 Hesaba K.Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıt yapılacaktır.
                            2-) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce hasılat olarak kaydedilecektir.
                    3-) İşletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar için kayda alındığı dönem itibariyle “Bs” formu verilecektir. Bs formu verilirken Soyadı/Adı Unvanı bölümüne “Muhtelif Alıcalar (6111 Sayılı Kanun Madde 11/1)”, vergi kimlik numarası bölümüne “4444 444 444” yazılacaktır. 
 
                __________________________   /   ___________________________
 
4- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu:
       
A)        __________________________    /   ___________________________
689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR
689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
                689 02 01- 6111 S.K. 11/2.Maddesi                                         
                                                               100- KASA
 
                Açıklama: İşletmede bulunmayan kasa mevcudunun kasa hesabından düşülmesi
                __________________________    /   ___________________________
 
B)        __________________________   /   ___________________________
689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR
689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
                689 02 01- 6111 S.K. 11/2.Maddesi                                         
                                                               360- ÖD.VERGİ VE FONLAR
 
                Açıklama: İşletmede bulunmayan kasa mevcudu için hesaplanan vergi
                __________________________   /   ___________________________
 
5- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Ortaklardan Alacaklar hes:
A)          __________________________    /   ___________________________
689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR
689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
                689 02 01- 6111 S.K. 11/2.Maddesi                                         
                                                               131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR
                                                               231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR
                Açıklama: İşletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi
B)           __________________________   /   ___________________________
689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR
689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
                689 02 01- 6111 S.K. 11/2.Maddesi                                         
                                                               360- ÖD.VERGİ VE FONLAR
Açıklama: İşletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar için hesaplanan vergi
                __________________________   /   ___________________________
 
6- Matrah Artırımları:
 
__________________________   /   ___________________________
689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR
689 02- K.KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
                689 02 01- 6111 S.K. Matrah Artırımı                                      
                                                               360- ÖD.VERGİ VE FONLAR
Açıklama: 6111 Sayılı Kanun’un 6-7-8. Maddeleri gereği yapılan matrah artırımları neticesinde ödenecek vergiler.
                __________________________   /   ___________________________