YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

  KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) SİSTEMİ VEYA E- TEBLİGAT  UYGULAMASININ  KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

 Adana, 03.09.2014 
                                                                                                      İbrahim GÜLER*
                                                                                               Adana SMMM Odası
                                                                                              Vergi Mev.İnc.Kom.Bşk
                                                                                                   Bağımsız Denetçi

 

 "Her bir tespit için 10.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam 250.000 Türk lirasını geçemez."

 

                7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi ve 6545 sayılı Torba Kanunla 5549 sayılı Kanun'un 9 ve 13.maddelerinde yapılan değişiklikler neticesinde iş koluna bakmaksızın Anonim, limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ile 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına yönelik yönetmeliğin 4.maddesi gereği aşağıda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerine e-Tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

               

                ▪ İş koluna bakmaksızın Anonim, limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler,

                ▪ Bankalar.

                ▪ Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.

                ▪ Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.

                ▪ Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri.

                ▪ Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.

                ▪ Yatırım fonu yöneticileri.

                ▪ Yatırım ortaklıkları.

                ▪ Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.

                ▪ Finansal kiralama şirketleri.

                ▪ Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

                ▪ Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.

                ▪ Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.

                ▪ Varlık yönetim şirketleri.

                ▪ Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.

                ▪ Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

                ▪ Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.

                ▪ Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

                ▪ İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.

                ▪ Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.

                ▪ Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler. 

                ▪ Spor kulüpleri.

                ▪ Noterler.

                ▪ Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzereserbest avukatlar. (Dnş. 10.D. 23.01.2013 tarih ve E:2008/1675, K:2013/508 S.K. ile iptal edilmiştir).

                ▪ Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler. (Dnş. 10.D. 21.04.2014 tarih ve E:2010/1636, K:2014/1040 S.K. ile iptal edilmiştir).

                ▪ Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları. (Dnş. 10.D. 21.04.2014 tarih ve E:2010/1636, K:2014/1040 S.K. ile iptal edilmiştir).

 

____________________________________________________________________________________________________

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.    

 

 

KEP ŞİRKETLERİ

               

 

Posta ve Telgraf TeşŸkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)
---
The General Directorate of Post and Telegraph Organization (PTT)

03/05/2012

10/09/2012

Faaliyetine devam etmektedir
---
In operation

hs01.kep.tr

Adres:
Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No: 2 06101 Ulus/ANKARA

Tel: +90 (312) 509 50 00
Faks:+90 (312) 309 51 44

http://www.ptt.gov.tr

TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.(TNB KEPHS)
---
TNB Registered Electronic Mail Service Provider & Trading Inc.

28/09/2012

28/12/2012

Faaliyetine devam etmektedir
---
In operation

hs02.kep.tr

Adres:
Sögütözü Cad.No:4 Sögütözü / ANKARA, TܜRKIYE 

Tel: +90 (312) 218 81 00 
Faks: +90 (312) 218 81 09

http://www.tnbkep.com.tr/

TܜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.(TܜRKKEP)
---
TܜRKKEP Registered Electronic Mail Services Inc.

28/11/2012

25/02/2013

Faaliyetine devam etmektedir
---
In operation

hs03.kep.tr

Adres:
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad.No:4 Nova-Baran Plaza Kat 18 34360 ŞişŸli/İSTANBUL, TܜRKIYE 

Tel: +90 (212) 368 60 00 
Faks: +90 (212) 368 60 90

http://www.turkkep.com.tr/