YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

 ÖTV'DE TEVKİFAT UYGULAMASI

İbrahim GÜLER*
Adana, 09.07.2014 

 

                                                      Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı 
İnceleme Komisyonu Başkan
ı

                1. GİRİŞ:

                19.04.2014 tarih ve 28977 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 34 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile 19.04.2014 tarihinden itibaren ÖTV'ye tevkifat uygulaması getirilmiştir.

                Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların (vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda tanımlanan rafinericilerin teslimleri hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi mükelleflerinin yalnızca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükellefi imalatçılara tesliminde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenecektir.  

                Başka bir ifadeyle, ÖTV tevkifatı, 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların sadece, sanayi sicil belgeli KDV mükellefi imalatçılara yapılan teslimlerinde zorunlu olarak uygulanacaktır. Bunun dışında ÖTV'ye tabi malların tesliminde tevkifat uygulaması yapılmayacaktır.

                2. SATICININ BEYANI:   

                Tevkifatlı mal tesliminin yapıldığı vergilendirme döneminde (1) numaralı ÖTV beyannamesinin "Tecil ve Tevkifat" bölümünün "Tevkifat" kısmındaki bilgiler doldurulmak suretiyle beyan edilecektir. Ayrıca, aynı beyannamenin "Ekler" bölümünde yer alan "Tevkifata Tabi Mal Teslimleri" kısmı da doldurulacaktır.

                3. ALICININ BEYANI VE ÖDEMESİ:          

                Tevkifata tabi sözkonusu 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların teslimi ile "Hesaplanan ÖTV'nin Tamamı" alıcı imalatçılar (vergi sorumlusu olarak) tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Tevkif edilen ÖTV, vergi sorumlularınca, teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin olarak KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.

                (6) numaralı ÖTV beyannamesi sadece, tevkifata tabi alımların olduğu vergilendirme döneminde verilecektir.

                Vergi sorumlularının (I) Sayılı Liste kapsamındaki diğer (tevkifatsız) mal teslimleri nedeniyle ÖTV mükellefiyetinin olması veya olmaması, (6) numaralı ÖTV beyannamesinin verilmesine engel değildir.

                (6) numaralı ÖTV beyannamisinin "beyanı" yine ÖTVK'nun 14.maddesine göre yapılacaktır. Buna göre, bilindiği üzere ay, ikiye bölünmektedir. Birinci dönem ayın ilk 15 günlük kısmı. İkinci dönem ayın 16.günü ile sonu arasındaki süredir (16-30 veya 31.günler gibi). Ancak (6) numaralı beyanname açısından beyan dönemi olarak faturanın düzenleme tarihi değil, malın fiilen teslim tarihi esas alınacaktır. Burası önemlidir. Yani, fatura tarihi değil, teslim (irsaliye) tarihini esas almak gerekmektedir. Örnek: Malın teslim tarihi 14.5.2014, Fatura tarihi ise 17.5.2014'dür. Bu durumda (6) numaralı beyanname birinci döneme (1-15.5.2014) ait olarak 16-25.5.2014 tarihleri arasında beyan edilerek aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.   

                4. TEVKİFATA TABİ TUTULAN ÖTV'NİN İNDİRİMİ:           

                Tevkifata tabi tutulan ÖTV, (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilmekte ancak, (6) numaralı beyannamede, beyan edilen ÖTV'den herhangi bir indirim yapılması mümkün bulunmamaktadır.

                Diğer taraftan, ÖTVK'nun 9.Maddesi gereğince, tevkifatlı olarak satın alınan 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların, (I) Sayılı Listede yer alan başka bir malın imalinde kullanılmış

olması halinde; alıcı imalatçılar yani, (vergi sorumlusu) tarafından beyan edilip ödenen ÖTV'ninyalnızca üretilen malın tesliminin yapıldığı vergilendirme döneminde, bu teslimlere ilişkin beyanı da içeren (1) numaralı ÖTV beyannamesinin "İstisnalar ve İndirimler" bölümünün "İndirimler (Aynı Listedeki Malın İmalatta Kullanılması)" kısmında indirimi mümkündür. Bu şekilde indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarı, 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların girdi olarak kullanılması ile üretilen malın tesliminde hesaplanan ÖTV tutarını geçemez. İndirim konusu yapılamayan ÖTV tutarı, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınır. Tevkifata tabi tutulan ancak beyan edilmeyen veya beyan edilip ödenmeyen ÖTV indirim konusu yapılmaz. Ayrıca, tevkifat kapsamında olmayan mallar için tevkifat uygulanması ve beyan edilerek ödenmesi durumunda ÖTV indirim konusu yapılmaz.  

                Örnek: Sanayi sicil belgeli imalatçı olan (A), ÖTV mükellefi (B)'den, (I) Sayılı Listenin 38.11 tarife pozisyon numarasındaki 1.000 Kg "Müstahzar Katkı" malını 28.4.2014 tarihinde teslim almıştır. Fatura 4.5.2014 tarihinde düzenlenmiştir. Hesaplanan ve tevkif edilen ÖTV tutarı 1.000 Kg x 2,2985 = 2.298,50 TL'dir. İmalatçı (A), 2.298,50 TL ÖTV tevkifatını beyan ederek ödemiştir. İmalatçı (A), müstahzar katkı malı ile yine (I) Sayılı Listede yer alan "Baz Yağı" kullanarak yine (I) Sayılı Listede yer alan 2.000 Kg madeni yağ üretmiş ve üretiği bu malın tamamını 17.5.2014 tarihinde satmıştır. Satış faturasındaki hesaplanan ÖTV= 2.000 Kg x 1.3007 = 2.601,40 TL'dir.  

                1-) Müstahzar katkı malının faturası her ne kadar 4.5.2014 tarihinde düzenlenmişse de imalatçı (A) malı  28.4.2014 tarihinde teslim aldığından bu durumda (6) numaralı beyanname Nisan ayının ikinci dönemine (16-30.4.2014) ait olarak 1-10.5.2014 tarihleri arasında beyan edilerek aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir (satıcı (B), faturayı süresinden sonra örneğin 15.5.2014 tarihinde düzenlemiş olsaydı bile her halükârda teslim tarihi esas alınacağından (6) numaralı beyannamenin beyan dönemi yine Nisan ayının 2.dönemi olacaktı).   

                2-) İmalatçı (A), ÖTV tevkifatlı müstahzar katkı malını girdi olarak kullanıp ürettiği madeni yağı, 17.5.2014 tarihinde sattığından, (1) numaralı ÖTV beyannamesini (1 numaralı ÖTV beyannamesinde fatura tarihi esas alınır) 1-10.6.2014 tarihleri arasında beyan ederken, 1-10.5.2014 tarihinde ödemiş olduğu ÖTV tevkifatını indirim konusu yapabilir.   

                Buna Göre İmalatçı (A)'nın ÖTV Beyanları Aşağıdaki Gibi Olacaktır:

                * 2014/Nisan 2. Vergilendirme dönemine ait (6) numaralı ÖTV beyannamesinde

                Tevkif edilen ÖTV tutarı = 1.000 x 2,2985 = 2.298,50 TL

                * 2014/Mayıs 2. Vergilendirme dönemine ait (1) numaralı ÖTV beyannamesinde

                Hesaplanan ÖTV tutarı = 2.000 x 1,3007 = 2.601,40 TL

                İndirilecek ÖTV                                = 1.000 x 2,2985 = 2.298,50 TL

                Ödenecek ÖTV                                = 2.601,40 - 2.298,50 = 302,90 TL olarak hesaplanacaktır.

               

                5. TEVKİFAT UYGULAMASINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ:

                5.1. Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi ve İşlemden Vazgeçilmesi hallerinde                 Düzeltme İşlemleri:

                Öncelikle, mallar satıcı tarafından, alıcı imalatçıya teslim edildikten sonra, alıcı imalatçı tarafından satıcıya iade edilmeli ve bu işlemler defter kayıtlarına girmiş olmalıdır. Düzeltme işlemi, bu durumun oraya çıktığı döneme ait satıcının beyannamesinin "İstisnalar ve İndirimler" bölümünün "Diğer İndirimler" kısmında yer alan "Tevkifata Tabi Teslimlerden İadeler" açıklaması seçilmek ve buna ilişkin "İndirilecek ÖTV Tutarı" sıfır (0) yazılmak suretiyle yapılacaktır. Ayrıca bu beyannamenin "Ekler" bölümünün "Tevkifata Tabi Teslimlerden İadeler" kısmının da doldurulması gerekmektedir. Bu durumda, tevkifata tabi tutulan ÖTV, alıcı imalatçılar tarafından ödendiğinden, ÖTV'nin iadesi de alıcı imalatçılara yapılacaktır.      

                Alıcı imalatçılar, KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda verecekleri dilekçe ile söz konusu ÖTV'nin, ÖTV dahil vergi borçlarına mahsubunu veya nakden iadesini talep edebileceklerdir.

                Vergi dairesi, iş bu dilekçe ekinde, satıcının malın iadesine ilişkin düzeltmeyi yaptığını gösterir ilgili vergi dairesi yazısının ibraz edilmiş olması ve iade konusu ÖTV'nin ödenmiş olduğunun tespiti

halinde, iade talebini yerine getirir. ÖTV beyan edilmiş ancak ödenmemişse sadece, tahakkuktan terkin edilir. Yapılacak iadelerde, teminat, YMM raporu veya vergi inceleme raporu aranmayacaktır.

                5.2. Fazla veya Yersiz Uygulanan Tevkifata İlişkin Düzeltme İşlemleri:

                Fazla veya yersiz ödenen ÖTV tevkifatının bulunması halinde, hem alıcı imalatçının hem de satıcı ÖTV mükellefinin beyanlarının düzeltilmesi gerekmektedir.

                Fazla veya yersiz tevkif edilen ÖTV, öncelikle alıcı imalatçı tarafından, satıcıya iade edilecektir. Alıcı imalatçı; fazla ve yersiz tevkif edilen ÖTV tutarını satıcıya iade ettiğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte vergi dairesine başvurması halinde, söz konusu ÖTV alıcı imalatçıya iade edilir.

                Tevkifata tabi tutulan ÖTV'nin, yanlışlıkla satıcı tarafından da beyan edilmesi durumunda, satıcının ödediği fazla ÖTV, satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra satıcıya iade edilir.

                Alıcı imalatçı tarafından fazla veya yersiz tevkifata tabu tutulan ÖTV, alıcı imalatçı tarafından beyan edilmiş ancak ödenmemişse, sadece tahakkuktan terkin edilir.

                Yapılacak iadelerde, teminat, YMM raporu veya vergi inceleme raporu aranmayacaktır.

                6. YURT İÇİNDE TESLİM EDİLEN TEVKİFATLI MALIN, İTHAL EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE, TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ:

                Tevkifat uygulaması kapsamında yurtiçinde teslim edilen mallar, ithal edilmiş olabilir. Bu malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere gümrük idaresince teminat alınmaktadır. Tevkifatlı malın tesliminde, tevkif edilen ÖTV'nin beyan edilerek ödendiğine dair alıcı imalatçının bağlı olduğu vergi dairesinden teyit alınması üzerine, vergi dairesince, GİB sistemi kullanılmak suretiyle, "Beyana Konu Teslim Miktarına İsabet Eden ÖTV Tutarı Kadar" teminatın çözümü gerçekleştirilir.

                7. TEVKİFAT UYGULAMASINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK:

                Alıcı imalatçıların tevkif edilen ÖTV'yi ödememesi halinde, tevkifat kapsamındaki teslime ilişkin ÖTV ile sınırlı olmak üzere satıcı ve alıcı müteselsilen sorumludur.

                8. TEVKİFAT UYGULAMASINDA BELGE DÜZENİ:

                Örnek:

               

Teslim Miktarı

:

1.000 Kg

Teslim Bedeli  (ÖTV ve KDV hariç)

:

3.000 TL

Hesaplanan ÖTV (1.000 x 2,2985 =)

:

2.298,50 TL

Alıcı İmalatçı Tarafından Tevkif Edilecek ÖTV

:

2.298,50 TL

KDV Matrahı (3.000 + 2.298,50 =)

:

5.298,50 TL

Hesaplanan KDV (5.298,50 x 0,18 =)

:

953,73 TL

Tevkifat Dahil Toplam Tutar (5.298,50 + 953,73 =)

:

6.252,23 TL

Tevkifat Hariç Toplam Tutar (6.252,23 - 2.298,50 =)

:

3.953,73 TL

Yalnız Üçbindokuzyüzelliüç Türk Lirası Yetmişüç Kuruştur.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.