YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

MEVZUATTAN KISA BİLGİLER

             Adana, 07.05.2014

İbrahim GÜLER*
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

 

1) Meslek Mensuplarının Beyannamesini İmzaladıkları Mükellefleri Bildirmesi:

Bilindiği üzere "4 Sıra No'lu vergi beyannamelerinin meslek mensuplarınca imzalanması hakkında genel tebliğin VII. bölümüne göre" meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükellefleri bir liste halinde 15 Mayıs'a kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Ancak, 04.05.2013 tarih ve 28637 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6 Sıra No'lu vergi beyannamelerinin meslek mensuplarınca imzalanması hakkında genel tebliğe göre, "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi"ni elektronik ortamda bildirmiş olan meslek mensuplarının 15 Mayısa kadar bir liste halinde yapılması gereken  bu bildirimi vermelerine gerek bulunmamaktadır.  

2) Mükellef Bilgileri Bildirimi:

413 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği, 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle faal olan (tasfiyesi devam edenler dahil) kurumlar vergisi, basit usul hariç ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan - 2 Haziran (31 Mayıs ve 1 Haziran tatil olduğu için) arasında, saat 24.00'e kadar merkez ve her bir şube için ayrı ayrı mükellef bilgileri bildirimi vermek zorundadırlar. (Ayrıca bkz, 61 no'lu VUK Sirküleri).  

 3) Vergi Levhası:

Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesine göre, basit usul dahil gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketleri her yıl Mayıs Ayının Son Gününe Kadar vergi levhasını ALMAKzorundadırlar. 6111 sayılı kanun'un 82.maddesiyle yapılan bu değişikliğe göre, vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış ancak bulundurma zorunluluğu devam etmektedir. Bu nedenle vergi levhalarının, 31 Mayıs ve 1 Haziran tatile denk geldiğinden 2 Haziran 2014 tarihine kadar internetten yazdırılması ve işletmede bulundurulması gerekmektedir.   

4) 123 KDV Tebliği İptal Edildi:

 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de numarasız olarak "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği" yayınlanmış ve 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. KDV Genel Uygulama Tebliği ile birlikte yürürlükte bulunan 1 ila 123 seri no'lu KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Bundan böyle işlemler genel uygulama tebliği esas alınarak yapılacaktır. 

5) ÖTV'ye Tevkifat Getirildi:

19.04.2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete'de 34 seri no'lu ÖTV Genel Tebliği yayınlanmış ve Tebliğde yürürlük maddesi yer almadığından yayınlandığı gün yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu tebliğ ile birlikte ÖTV'de de tevkifat uygulaması başlamıştır.  

     Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların (vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar) rafinericiler hariç ÖTV mükellefleri tarafından tesliminde, iş bu malların sadece, sanayi sicil belgeli KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde ÖTV, %100 tevkifata tabi tutularak beyan edilecek ve ödenecektir.  ÖTV Tevkifatı yukarıda belirtilen mallarla sınırlı olup ihtiyari değil zorunludur.    

 

 

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.