YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

 GEÇİŞ EĞİTİMİ İLE BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ ALAN SMMM VE YMM'LER, SPK
KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE GÖREV ALABİLİRLER Mİ?

Adana, 29.01.2014
İbrahim GÜLER * 

Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

                 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca (KGK) hazırlanan "Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin" geçici 1.maddesi hükmü çerçevesinde, 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin bir kısmı, gerekli geçiş eğitimini ve ilgili sınavlarını  tamamlayarak KGK kurumundan Bağımsız Denetçi belgelerini almış bulunmaktadırlar.   

                Ancak, 28.06.2013 tarih ve 28691 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri:X,No:22 sayılı tebliğde değişiklik yapan Seri:X,No:28 sayılı tebliğin 3.maddesi ile 22 No'lu tebliğin 4.cü maddesinde yapılan değişikliğe göre;

                "Bağımsız denetçilerin SPK kapsamındaki işletmelerin bağımsız denetim çalışmalarında görev alabilmeleri için KGK tarafından yetkilendirildikleri tarihi takiben, her yıl en az bir olmak üzere, iki yılda iki adet Kanun kapsamında olmayan ortaklıkların bağımsız denetim çalışmasında fiilen yer almış veya sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarda denetçi yardımcısı olarak fiilen iki yıl çalışmış olması " şarttır.

                Seri:X, No:22 sayılı tebliğin 4.maddesinde yapılan yukarıdaki  değişiklikle ilgili olarak tereddüt ettiğimiz soruları bir dilekçe ile Adana SMMM Odası Başkanlığı vasıtasıyla SPK başkanlığına sorduk. Sermaye Piyasası Kurulu, Muhasebe Standartları Daire Başkanlığınca odaya hitaben verilen 16.01.2014 tarih ve 36231672-400 (ASMMMO) - 118- 639 sayılı cevap yazısına göre:

                Geçiş eğitimini tamamlamak ve ilgili sınavlarını başarmak suretiyle KGK kurumundan bağımsız denetçi belgesi almış bulunan SMMM ve YMM'lerin Sermaye Piyasası Kanununa tabi ortaklık ve Sermaye Piyasası Kurumlarının bağımsız denetim çalışmalarında görev alabilmeleri için;       

                1- a) KGK tarafından yetkilendirildikleri tarihi takiben, iki yıllık bir süre içerisinde, her yıl en az bir olmak üzere, iki yılda iki adet " Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketlerde" (yani, SPK'ya tabi olmayan ancak, bağımsız denetime tabi olan herhangi bir şirkette) Uluslararası Denetim Standartlarına uyumlu biçimde gerçekleştirilen bir bağımsız denetim çalışmasında fiilen yer alması,

                Veya,

                1- b) Sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili bir bağımsız denetim şirketinde, geçmiş yıllarda veya halen 2 yıl süre ile denetçi yardımcısı olarak çalışmış olması gerekmektedir.

                Bu durumda, 1-b)'deki şartı yerine getirmek hemen hemen imkansız olduğundan, 1-a)'daki şarta göre, Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca halka kapalı ancak (SPK'ya tabi olmayan) bağımsız denetime tabi olan bir işletmede, iki yıllık bir süre içinde ve senede en az bir olmak üzere, MEVCUT bağımsız denetçi sıfatıyla, bağımsız denetim çalışmasında fiilen yer almak gerekir.

                2- Daha sonra yukarıdaki şartın gerçekleşmesi halinde, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerde denetim yapabilmek için öncelikle bir bağımsız denetim şirketinin kadrosunda görevli olmak gerekir.       

                3- Sorumlu ortak baş denetçi olabilmek için ise; Bağımsız denetim şirketinde denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile en az iki yıl sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim şirketlerin bağımsız denetiminde faaliyet göstermek gerekiyor.

 

__________________________________________________________________________________

 

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.