Facebook'ta Paylas  

TARIMSAL ÜRÜN SATIN ALANLAR DİKKAT!


                                                

 

 

Tarımsal ürün satanların, sattıkları ürün bedeli üzerinden prim borçlarına mahsuben yapılan tevkifat kesintisi, Sosyal Güvenlik Kurumları birleşmeden önce yani Bağ-Kur zamanında da yapılan bir uygulamaydı. Ancak sosyal güvenlik kurumlarının birleşmesi ve tek uygulama Kanununun çıkarılması ile birlikte söz konusu uygulamada bazı değişiklikler yapıldı. Önceki uygulamada emekli olmayan, Kuruma tescili olsun yada olmasın tüm müstahsillerin sattıkları ürün bedeli üzerinden prim borçlarına mahsuben kesinti yapılırken yeni ve cari uygulamaya göre tescili olan ve kuruma borcu bulunan müstahsillerden kesinti yapılmaktadır. Önemli diğer değişiklik ise kesinti oranlarında yapılmıştır. Kesinti oranlarındaki değişiklik bir kaç değişime uğramış olsa da kesinti oranını %1 ile %5 arasında  belirlemeye Kurum yetkili kılınmıştır. Kurumun belirlediği uygulamaya göre, kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

SATIN ALDIKLARI TARIMSAL ÜRÜNLERDEN TEVKİFAT KESİNTİSİ YAPACAKLAR;

Tarımsal faaliyette bulunan sigortalının, sattığı ürün bedeli üzerinden kesinti yapılması uygulaması e-kesinti programı devreye girmeden önce tamamen keyfi bir şekilde çiftçinin muaf olup olmadığına yada emekli olup olmadığına bakılmaksızın herkesten yapılmakta ve yapılan kesintiler SGK' ya bildirilmemekte ve primler ödenmemekteydi. Bu problemleri ortadan kaldırmak üzere tarım ürünleri bedeli üzerinden yapılacak tevkifat kesintileri artık elektronik ortamda e-kesinti programıyla  yapılacaktır.

Kendi nam ve hesaplarına tarımsal faaliyette bulunup sigortalı olarak tescil edilmiş olanların (çiftçi), prim borçları olup olmadığının hazırlanan program aracılığı ile sorgulanmasından sonra prim borçları olması halinde sattıkları ürünün brüt tutarı üzerinden, prim borcunu geçmeyecek şekilde kesinti yapılacaktır. Söz konusu programın devreye girmesiyle tarımsal faaliyetinden dolayı sigortalılığı tescil edilmeyenlerden, tescil edilip prim borcu olmayanlardan, prim borçlarını taksitlendirenlerden, tarımsal faaliyette bulunduğu halde diğer statülerde sigortalılığı olanlardan ve  emekli olan çiftçilerden satın alınan ürün bedelleri üzerinden tarımsal kesinti yapılmayacaktır.

Tarımsal faaliyette bulunanlardan(çiftçi) satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerden; Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kooperatif, Birlik ve diğer kurumlar, Ticaret Şirketleri, Gerçek şahıs ortaklıkları, Dernekler, Vakıflar, Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabının,  satın alınan tarımsal ürünlerin bedeli üzerinden (eğer tarımsal ürünü satan kişi kesinti yapılacak kişiler kapsamında ise) SGK' nın belirlediği oranlarda kesinti yapma ve yaptığı kesintiyi hem SGK' ya bildirmek hem de primlerini SGK' ya yatırmak zorundadır.  

E-KESİNTİ ŞİFRESİNİN ALINMASI VE KULLANILMASI;

E-Kesinti programının devreye girmesi ile birlikte kesinti tutarlarının Kurum ve sigortalı hesaplarına süresi içerisinde ve tam olarak intikali, tarımsal ürün satanlardan borçlu olanların ve borç miktarlarının tespit edilmesi, tarımsal kesintiden muaf olanların tespiti ile yanlış ve yersiz olarak yapılmış kesinti tutarlarının hak sahiplerine iadesi konularında uygulamayı kolaylaştıran, suiistimali ve mükerrerliği engelleyen, zaman ve emek israfının önüne geçerek iş ve işlemlerin daha doğru ve kontrol edilebilir hale gelmesini sağlayan sistem, SGK tarafından kurulmuş ve uygulamanın  01.10.2013 tarihinde başlayacağı duyurulmuştur.

Satın alınan tarımsal ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla sorumlu olanlar, e-kesinti programı aracılığı ile bildirim listelerini gönderebilmek için sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı şifresi Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru üzerine tescili yapılan kesinti sorumlularına 12 rakamdan oluşan kesinti sorumlusu sicil numarası verilir. Kesinti sorumlusu sicil numarası, tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarası, gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarası kullanılarak oluşturulur. Her kesinti sorumlusuna bir tane sicil numarası verilebilir.

Kesinti sorumlusu sicil numarası aynı zamanda kesinti sorumlusunun e-Kesinti programındaki kullanıcı kodudur.

Başvurusu kabul edilip tescili yapılan kesinti sorumlusu için bilgisayar programı ile üretilen kullanıcı kodu ve geçici kullanıcı şifresi oluşturulur ve SGK tarafından “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı şifresi Teslim Tutanağı” düzenlenerek geçici şifre, kesinti sorumlusuna yada yetki verdiği kişiye teslim edilir.

Teslim tutanağı ile verilen şifre geçici olup kesinti sorumlusu tarafından değiştirilmeden hiçbir işlem yapılamaz.

UYGULAMANIN BAŞLAMA TARİHİ VE UYGULANACAK CEZA;

Kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar(çiftçiler) tarafında satılan ürün bedelleri üzerinden çiftçinin prim borçlarına istinaden yapılacak kesinti işleminin elektronik ortamda yapılması amacıyla oluşturulan e-kesinti uygulaması 01.10.2013 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce yazımızda belirttiğimiz kesinti sorumlusu olan kurum, kuruluş ve kişilerin mutlaka SGK' ya müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayan veya yaptıkları kesinti tutarlarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal ettirmeyen ya da Kesinti Bildirim Listesini süresi içerisinde göndermeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca Kesinti Sorumlularına 2013 yılı için 182 TL idari para cezası uygulanır.

SORU;  

Mustafa Bey merhabalar, 3.500  gün özel bir şirkette çalışmaktan sigortam var. Şu anda evlendim ve çalışmıyorum. Tarım sigortası yaptırabilir miyim? Yaptırdığımda sağlıktan ve emeklilikten yararlanabiliyor muyum? Emekli olacağım zaman ödenmiş primlerim ile tarım primlerim birleştiriliyor mu?

CEVAP:

 Çilem Hanım,
Tarım sigortasını, tarım işlerinde hizmet akdine tabi süreksiz çalışanlar olabilir. Eğer sizde tarım işlerinde hizmet akdine tabi süreksiz çalışırsanız ve SGK' nın istediği belgelerle birlikte SGK' ya müracaat ederseniz tarım sigortalısı olabilirsiniz.Tarım sigortalısı olmanız halinde hem genel sağlık sigortalısı olur ve sağlık hizmetlerinden yararlanır hem de emeklilik için gerekli olan primi ödemiş olursunuz. Tarım sigortasının isteğe bağlı sigortaya göre avantajlarından da yararlanırsınız. 2013 yılı için 20 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün sigortalılık hizmeti kazanırsınız ve SKK (4/A) kapsamında sigortalı sayılarak daha kolay emeklilik hak edersiniz. Emekli olacağınız zamanda daha önce yatırmış olduğunuz primlerle tarım sigortalısı olarak yatırdığınız primler birleştirilir ve emeklilik hesabına dahil edilir.

Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com