Facebook'ta Paylas  

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU


 2012

BELGELERİNİ KİRAYA VERENLER - YARDIMCI  ELAMANINA  ÜCRET KARŞILIĞI MÜKKELLEF BULMA İZNİ VERENLERİN DİKATİNE ..

                     HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİMADDE 26 –
(1) Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

d) Mesleki faaliyetlerin haksız rekabet teşkil etmeyecek şekilde yürütülmesi ve haksız rekabete ilişkin her türlü yasal düzenlemenin uygulanması ile ilgili görüş, bülten ve sirküler yayınlanması konusunda oda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

     Yönetmeliğin 26 Md. d bendine istinaden HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU’na verdiği yetkiye istinaden yönetim kuruluna 2012 faaliyet Dönemi itibariyle önerilerimizi arz ederiz.      

      Sevgili Meslektaşlar; Vergi Müfetişlerince  Meslek Mensupları kakında hazırlanan  Sorumluluk raporlarının Artış göstermesi ve meslek mensuplarından aldığımız şikayetler üzerine  Meslek mensuplarını haksız rekabet konusunda aydınlatmak istedik.                                                                 

         Haklarında Sorumluluk raporu hazırlanan Bazı Meslek Mensuplarının bürolarında mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulmasıdan ve kendi iş yerlerine. ne iş yapıldığının farkında olmadıkları bu raporlarla tespit edilmiştir. 5368 MD/2-a

             Yapılan iş yardımcı elamanlara bırakmış veya Belge kiraya Verilmiş ise;

       Sorumluluk raporlarında Vergi Müfetişlerine verilen  ifadelerden çıkan sonuçlara  bakalım.          

 1- Meslek mensubu mükellefi hiç tanımamaktadır

2-  Meslek Mensubu Mükellefin İş yerini nerede olduğunu bilmemektedir.

3- V.U.K Mükerrer 227 md.istinaden yayımlanan 4. nolu tebliğ gereğice kayıt yapılan belgelerden habersiz olması dolayısı ile miktar ve tutar itibariyle işletme giderlerinden habersiz olduğu ve tebliğ gereği müteselsil sorumlu olacağını bilmemsi.

4- E-Beyan şifresinin çalındığını beyan etmektedir.

5- Yalnız aracılık yapıp bir veya birkaç ayın beyanını veren meslek mensubu beyana konu olan belge ve bilgileri ile verdiği beyanın fotokopilerini en az 5 yıl saklamadığı ve ibraz edemediği ortaya çıkmaktadır.

        Buradan iki sonuç çıkmaktadır.

        1- Meslek mensubu belli bir ücret karşılığı Belgesini meslek ehliyeti olmayan kimselere kiraya verdiği,           

        2- Melek mensubu Yardımıcı elamanını mükkellef bulma Karşılığında ücret ödemeden çalıştırmakta ve şifrelerini kullanmaya müsaade ettiği,  

             Oysa 340 nolu V.U.K Tebliği bu konularda açıktır .

VII- BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

1- Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, e-beyanname göndermek üzere kendilerine verilmiş bulunan kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini başka amaçla kullanamayacakları gibi, bir başkasının kullanmasına da izin vermeyeceklerdir. Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi vereceklerdir.

 Bu ve buna benzer örneklerle  karşılaşan Meslek mensubu olan arkadaşlar bürolarını veya belgelerini  ancak kiraya  verenlerde  ve Ücret ödemeden Yardımcı elamanlarına  Müşteri bulma karşılığında çalışanlarda  şifre çalındığı sorunu ortaya çakmaktadır.

      En tipik görülen ve Mesleği Meslek olmaktan  çıkaran işlemlerden bahis etmek istiyoruz.  

    Yardımcı Elamanları parça başı çalıştıranlar ile “Mükellefi sen bul ben sana ücret ödiyemem” diyen meslek mensupları haksız rekabetin körükleyicisi ve etik olmayan kurallarla iş ve işlemi güvenilmez kılmaktadırlar.

   Dolayısı ile meslek mensuplarının bu davranış biçimleri mesleğine gözü gibi bakan ve meslekten geçimini sağlayan Meslek Mensublarını zor durumda bırakılmaktadırlar.    

     Bu tür haksız rakabetin önüne geçilmeli müsaade edenleri hiçbir biçimde meslek odaları hoş görmemelidir.  Bu nedenle bu işlemleri yapanların tespit edilme yöntemleri tartışılmalı ve yönetim kuruluna ve haksız rekabet kurulu olarak  bizlere görüş ve önerilerinzi bekliyoruz.

           Saygılarımla

          SACİT ÇULHA
          HRMK Başkanı