Facebook'ta Paylas  

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİ KİMLER VERİR?


                          

 

  İşten ayrılış bildirgesi verilmesi uygulaması  01. 10.2008  tarihinde başlamakla beraber söz konusu belgenin süresinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası uygulaması 01.08.2009  tarihinde başlamıştır. Hizmet akdine tabi çalışıp ta işten ayrılan personel için, işveren tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Bazı sigorta kollarına tabi çalışan sigortalılar içinde, işten ayrılmaları halinde işten ayrılış bildirgesi verilmelidir. Örneğin ülkemizle sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde faaliyette bulunana Türk müteahhitlerce çalıştırılan Türk işçiler sadece zorunlu olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı olmalarına rağmen, bunlarında işten çıkarılmaları halinde, işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgeleri verilmelidir.

Kamu kurumlarında çalışan personellerde, işten ayrılmaları halinde kurumları tarafından işten ayrılış bildirgesi ile SGK ya bildirilmeleri gerekmektedir. Kamu kurumları tarafında ister hizmet akdine tabi yani işçi konumunda çalıştırılsın isterse memur kadrosunda çalıştırılsın işten ayrılan personel için işten ayrılış bildirgesi düzenlenmelidir.

Bunun yanında  Kanunda 4/B sigortalısı olarak adlandırılan eski Bağ-Kur sigortalıları içinde, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmelidir. Ancak bunların işten ayrılış bildirgesini kendileri ile faaliyetlerinin sone erme tarihlerinin bildirildiği kuruluşlar ve vergi daireleri tarafından yapılmaktadır.

Ay içinde işten ayrılan sigortalıların on günlük süre geçmeden tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlaması halinde de sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilecektir.

AYNI İŞVERENE AİT İŞYERLERİNDEKİ GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA DA VERİLMESİ GEREKİR Mİ?

Hizmet akdine tabi çalışan  sigortalılardan naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılan sigortalıları içinde  sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilecektir. Ancak söz konusu bildirgenin geç verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır. Bilindiği gibi ister şahıs işletmesi isterse şirket olsun

aynı işverenin SGK mevzuatına göre farklı işyeri dosyalarında işlem gören farklı işyerleri olabilmektedir. Eğer işyerleri aynı şahsa yada aynı tüzel kişiliğe aitse bu işyerlerinden naklen yada atamayla hizmet akdi sona ermeden diğer işyerinde çalışmak üzere işten ayrılan işçiler içinde işten ayrılış bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Ancak bunlar için işten ayrılış bildirgesi süresinde verilmemiş olsa bile idari para cezası uygulanmayacaktır. Ortaklarının tamamı aynı olan şirketlere ait işyerlerindeki naklen geçişlerde, ortakları aynı olsa bile her şirket ayrı bir tüzel kişilik olduğundan bu kural geçerli olmayacaktır.

 

 İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME SÜRESİ;

SSK (4/A) sigortalılarının sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermektedir. Sigortalılığı   sona erenlerin, işverenleri tarafından işten ayrıldığı tarihi takip eden on gün içinde işten ayrılış bildirgesi (EK-10          e-sigorta yoluyla SGK' ya bildirilmesi gerekmektedir.

Bağ-Kur (4/B) sigortalılarının yani  ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sona erecektir. Bu tarih, vergi dairelerince vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Kuruma bildirilir. Vergi terk işlemlerinin iki aydan önce tekemmül ettirilmesi halinde işlemlerin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur. Esnaf sicile kaydolan esnaflar ve sanatkarların, sicil kaydının silindiği tarihten itibaren 10 gün içinde SGK' ya bildirimleri yapılmalıdır. Şirket ortaklarında da yine ortaklığın sona ermesinden sonraki 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesi verilmelidir. Bağ-Kur (4/A) sigortalılarının  işten ayrılış bildirgesi, kendileri ile faaliyetlerinin sone erme tarihlerinin bildirildiği kuruluşlar ve vergi daireleri tarafından verilmektedir. Sigortalıların işten ayrılış bildirgesini kendilerinin vermesi  diğer kurumların verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bağ-Kur (4/A) sigortalısı, işten ayrılış bildirgesini kendisi süresinde vermese bile idari para cezası uygulanmamakta ancak işten ayrılış bildirgesini vermek zorunda olan diğer  kurum ve kuruluşlara uygulanmaktadır.

 SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZA;

SGK' ya 01/10/2008-01/08/2009 tarihleri arasında, on günlük sürenin dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri için Kanunda herhangi bir müeyyide yer almadığından idari para cezası uygulanamaz.

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları  incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. Bunun yanında idari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bu defa dörtte bire denk gelen miktarın dörtte üçü tahsil edilir. Bağ-Kur (4/A) sigortalıları, işten ayrılış bildirgelerini vermemiş olsalar yada süresi dışında vermiş olsalar bile idari para cezası uygulanmaz.

 

YANLIŞ VERİLEN İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGELERİNİN DÜZELTİLMESİ;

Kuruma verilmiş olan sigortalı işten ayrılış bildirgesindeki meslek adı ve kodu, sigortalının işten ayrılış tarihi ve nedeni ile sigortalının işten ayrıldığı aydaki ve bir önceki aydaki kazancı, işten ayrılış tarihi esas alınarak işverenler tarafından e-sigorta üzerinden on günlük süre içerisinde düzeltilebilmekte ayrıca bu sürede bildirge iptali de yapılabilmektedir.

İşten ayrılış nedeni ve işten ayrılış tarihinin on günlük süreden sonra düzeltilme işlemleri İŞKUR tarafından kabul edilmemekte olup, işten ayrılış bildirgesindeki hatalı işten ayrılış nedeninin sigortalı tarafından ihbar veya kıdem tazminatının ödendiğini gösterir bordro veya banka dekontu vs. ile kanıtlanması halinde gerekli düzeltme İŞKUR tarafından yapılarak işsizlik ödeneği ödenebilmektedir. Değerli okurlarım elimdeki yayınlayamadığım sorularınızı, bu yazım uzun olduğu için diğer yazılarımda cevaplamaya devam edeceğim.

Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com