Facebook'ta Paylas  

LİMİTED ŞİRKETLERİN YAPILACAK OLAN GENEL KURUL TOPLANTILARINA HAZIR MISINIZ?


  HASAN TASLAKÇI       
SMMM                
Adana SMM Odası    
Disiplin Kurulu Başkanı

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Yasasının 616 -  622. Maddeleri,  Limited şirketlerde genel kurulun nasıl yapılacağı hususunda hükümler içermekte,  genel kurulun yetkileri, toplanması ve karar alma aşamaları anlatılmaktadır.

            Limited şirketlerin olağan genel kurul toplantıları, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren  üç ay içerisinde yapılacaktır. Genel Kurul, şirket sözleşmeleri uyarınca veya gerektikçe  her zaman olağanüstü toplantıya da çağırılabilir. Genel kurulun toplantı tarihinden itibaren en az onbeş gün önce şirketin müdürleri tarafından toplantıya çağırılması gerekir. Şirket sözleşmelerine bu sürenin uzatılması veya en fazla on güne kadar kısaltılmasına dair hükümlerde  konabilir.

            Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında,  anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyas yolu ile uygulanır. Ancak, Anonim şirketlerin Bakanlık temsilcisine ilişkin olan hükümleri uygulanmaz. Yani , Limited şirketlerin genel kurullarında bakanlık temsilcisi  bulunmayacaktır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine , toplantı günü, gündem,  ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler  iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Ancak, bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri  itirazda bulunmadığı takdirde, çağrıya ilişkin usullere uyulmaksızın çağrısız olarakta genel kurul toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez. Ancak, çağrısız olarak yapılan genel kurul toplantılarında , gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

            Her ortak genel kurullarda kendisini, ortak olan veya ortak olmayan bir kişi vasıtasıyla da temsil ettirebilir. Yetkili şirket müdürünün veya müdür sayısı birden fazla ise en az birisinin genel kurula katılması gerekir.

            Genel kurul toplantılarında ortakların oy hakkı, ana sözleşmede aksine hüküm yoksa, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Şirket sözleşmesinde daha yüksek bir rakam öngörülmemişse her yirmibeş Türk Lirası bir oy hakkı verir.

            Genel kurul toplantısında, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, bu payların itibari değerlerini, genel kurulda alınan kararları, bu kararlar için verilen olumlu veya olumsuz oy sayılarını içeren bir tutanak düzenlenir. Şirket müdürleri bu tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili müdürlüğüne vererek  ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettireceklerdir. Bu tutanak ayrıca şirketin internet sitesine de konulacaktır.

            Ülkemizde hesap dönemi genellikle takvim yılı olarak seçildiği için, takvim yılını seçen limited şirketlerin en geç Mart/2013 ayı içerisinde  genel kurullarının yapılması ve ilanı gerekmektedir. Ancak yine bu ay içerisinde şirket defterlerinin kapanış onaylarının da  yapılacak olması, meslektaşlarımızı bayağı zorlayacaktır.

            Saygılarımla.