Facebook'ta Paylas  

6009 Sayılı Kanunka yapılan bazı önemli değişiklikler. - SMMM İbrahim GÜLER


6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Adana, 20.08.2010
İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı


6009 sayılı  “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 6009 sayılı Kanunla yapılan bazı önemli düzenlemeler başlıklar halinde kısaca aşağıdadır.  

GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK:
6009 sayılı Kanun’un 3.Maddesiyle 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere GVK’nun 103.Maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi ücret gelirlerini ayrı vergilendirecek şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Bu Maddeye paralel olarak 6009 sayılı Kanun’un 6.Maddesiyle 01.01.2010  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere GVK’na Geçici 78.Madde eklenmiştir. Geçici 78.Madde “01.01.2010-01.08.2010” tarihleri arasında ücret gelirleri üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatlarının yapılan yeni tarifeye göre fazla veya eksik olması durumuna göre muhtasar beyanname ile nasıl düzeltilmesi gerektiği hususuna açıklık getirmek amacıyla düzenlenmiş ve ayrıca 274 Seri No’lu GVGT’de uygulamanın nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir.  Yapılan yeni tarifeye göre 2010 yılının ilk 7 ayında toplam 50.000 TL’nin üzerinde ücret geliri elde edenlerde vergi iadesi çıkmaktadır. 50.000 TL ve altında ücret geliri elde etmiş olanların vergilerinde bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla bu ücretler için düzeltilecek bir vergi de söz konusu değildir. 

YATIRIM İNDİRİMİNDE DEĞİŞİKLİK:
6009 sayılı Kanun’un 5.Maddesiyle 2010 takvim yılı kazançlarına da uygulanmak üzere GVK’nun Geçici 69.Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci parağrafında yapılan değişiklik ve eklenen ibare sonrasında 2006,2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlar ile sınırlandırılan yatırım indirimi uygulaması düzeltilerek yıl sınırlaması kaldırılmış ancak, kazancın %25’ini aşamaz hükmü ile bu sefer oran sınırlaması getirilmiş bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 5479 sayılı Kanunla getirilen ve 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren geçici 69.Madde ile getirilen sınırlama sonrası 2006,2007 ve 2008 yıllarında tüketilemeyen yatırım indirimi yasa gereği 2009 ve takip eden yıllarda kullanılamıyordu. Yeni düzenleme ile “yıl” sınırlaması kaldırıldığı için 2010 yılının 1.Geçici Vergi döneminden itibaren yatırım indirimi kaldığı yerden devam etmeye başladı ama bu sefer de değişiklik öncesinde olmayan “%25 oran kısıtlaması” getirildi. Oran sınırlamasının da Anayasa Mahkemesine takılacağı aşikardır. Yatırım indirimi uygulayan mükelleflerin Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve taslak halinde bulunan 276 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğini de takip etmelerinde fayda var.

ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ:
Maliye Bakanlığı, VUK’nun 93.Maddesine göre adresleri bilinenlere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yolu ile, 107.Maddesine göre ise memur vasıtasıyla da tebligat yaptırmaya yetkilidir.

6009 sayılı Kanun’un 7.Maddesiyle 01.08.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu’na 107.Maddeden sonra gelmek üzere 107/A Maddesi eklenmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre Maliye Bakanlığı, yukarıda saydığımız usullere bağlı kalmaksızın elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebligat yaptırabilecektir.

VERGİ DAİRESİNİN MATRAH TAKDİRİ İÇİN TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURMASINDA İŞLEMEYEN SÜREYE SINIR :
6009 sayılı Kanun’un 8.Maddesiyle 01.07.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere VUK’nun 114.Maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik sonucu vergi daireleri matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurduklarında zaman aşımı duracak ancak bu süre yani takdir komisyonunda geçen süre her hal ve takdirde  1 YILI aşamıyacaktır. Daha önce böyle bir sınır olmadığından 10’larca yıl takdir komisyonunda bekletilmekteydi.

Diğer taraftan, 6009 sayılı Kanun’un 16.Maddesiyle  Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 28.Maddeye göre 2004 ve önceki dönemlere ilişkin olarak 01.07.2010 tarihinden önce matrah takdiri için komisyona sevk edilmiş olup, komisyonca takdir edilen matrah üzerinden 31.12.2012 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrayacaktır.  

ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN BEYANNAMELERE ÖZEL USULSÜZLÜK:
6009 sayılı Kanun’un 12.Maddesiyle 01.08.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere VUK’nun Mük.355.Maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre;
Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak BİRİNCİ 30 GÜN içinde verilmesi halinde 1/10 (1.000/10=100 TL),

Beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak İKİNCİ 30 GÜN içinde verilmesi halinde 1/5 (1.000/5=200 TL), özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

ÖRNEK: Ağustos 2010 ayına ait KDV Beyannamesinin 24 Eylül’e kadar verilmesi gerekir. Bu beyanname 25 Eylül -24 Ekim 2010 tarihleri arasında yani birinci 30 gün içerisinde verilirse 1/10= 100 TL, 25 Ekim- 23 Kasım 2010 tarihleri arasında yani ikinci 30 gün içerisinde verilirse 1/5= 200 TL. özel usulsüzlük cezası uygulanır.

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZELTME VERİLEN Ba/Bs FORMLARINA ÖZEL USULSÜZLÜK:
6009 sayılı Kanun’un 12.Maddesiyle 01.08.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere VUK’nun Mük.355.Maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişikliğe göre;
Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen Ba/Bs formlarına,  belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içerisinde düzeltme verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez. Takip eden 15 gün içerisinde düzeltme verilmesi halinde 1/5 (1.000/5=200 TL.)özel usulsüzlük cezası kesilir.
 

ÖRNEK: Ağustos 2010 ayına ait Ba/Bs formlarının 30 Eylül’e kadar verilmesi gerekir. 30 Eylül’e kadar verilmiş olan bu beyan’a  1 Ekim -10 Ekim tarihleri arasında düzeltme verilirse özel usulsüzlük cezası kesilmez.

11 Ekim -25 Ekim tarihleri arasında düzeltme verilirse 1/5= 200 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.