Facebook'ta Paylas  

TÜM İŞVERENLERE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ.


                  

 

İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini düzenleyen ve işverenlere önemli yükümlülükler getiren 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce 50 ve üzerinde işçi çalıştıran sanayi kuruluşlarında uygulanan işçi sağlığı ve iş güvenliği yükümlülükleri, artık bu Kanunla işçi sayısına bakılmaksızın tüm kamu ve özel sanayi ve ticaret işletmelerinde uygulanacaktır. Kanun kapsamına girmeyen bir kaç istisna var ancak bunlar özel sektör uygulamaları dışındaki işler yada işletmeler. Örneğin ev hizmetlerinde çalışanlar işçi sağlığı ve iş güvenliği kanununun kapsamında değil. Kamu yada özel sektöre ait iş yada işletmelerde staj yapan yada çırak olarak çalışanlar dahi bu Kanun kapsamında sayılmaktadırlar. Basında çokça yer aldığı için buradan da tekrarlamakta yarar olduğunu düşündüğüm konu; istisna kapsamında olmayan işletmelerde ve işlerde bir işçi dahi çalıştırılsa işveren işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasının getirdiği yükümlülükler tabi olacağıdır. Ancak atlanılmaması gereken ve üzerinde durulması gereken bir ila 10 işçi arasında işçi çalıştıran işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasından doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi maliyetini SGK' nın  üstlenecek olmasıdır. Uygulama dört evrede yürürlüğe girecek. Birinci evre geçti.Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren maddeleri vardı ve bunlar Kanundaki genel bilgilendirme maddeleri idi. Kanunun ikinci önemli evrelerinden biri yılbaşından sonra uygulamaya başlayacak.Kamu kurumları hariç 50 ve üzerinde işçi çalıştıran ister sanayi işletmesi ister hizmet ve ticaret işletmesi olsun tüm işyerleri işçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu kapsamına girecek ve yükümlülükleri başlayacak. Üçüncü evre ise ellinin altında işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında faaliyet gösteren  özel sektör işletmeleri için 1 temmuz 2013  de yürürlüğe girecek.Yasanın tüm maddeleriyle hem Kamu hem de özel sektör için uygulamaya başlanması ise 1 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleşecek. Bu tarihten sonra ise hem on dan az işçi çalıştıran işyerleri hem de 50 den az işçi çalıştırıp az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için uygulama başlamış olacak.
 
 
HER İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFI BELLİ OLDU.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir dizi tebliğ ve yönetmelik çıkarması gerekiyordu. Çıkarılacak tebliğlerden biride işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği idi ve tebliğ resmi gazetede 26 Aralık 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin ekinde bir liste yayınlandı ve listede faaliyetler gruplara ayrılmış ve faaliyet gruplarının altında sınıflandırmalar yapılmış.Her sınıfın, NACE kodu ve faaliyetin az tehlikeli mi? tehlikeli mi? yoksa çok tehlikeli mi? olduğu belirtilmiş. Artık tüm işverenlerin listede, sınıflarının karşılığına denk gelen bir tehlike dereceleri bulunmaktadır. İşverenler bu listeye bakarak işçi sağlığı ve iş güvenliği yükümlülüklerinin yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde ne zaman başlayacağının tespitini yapmaları gerekmektedir.
 
 
 
İŞYERİNDE BİRDEN FAZLA İŞ YAPILMASI HALİNDE TEHLİKE SINIFIN TESPİTİ;
 
Bir işyerinde, asıl işin yanında yardımcı işler de yapılmaktadır.  Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde ise, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz. Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir. Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın, işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
 
 
TEHLİKE SINIFINA İTİRAZ;
 
İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır. İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. İşyeri tehlike sınıfları listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde  gerekli değişiklik yapılır.

 

Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com