Facebook'ta Paylas  

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA, HİZMET SÖZLEŞMELERİ VE MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN VERİLEN BEYANNAMELER İÇİN ÖDENEN DAMGA VERGİLERİ GİDER YAZILABİLİR Mİ?


 HASAN TASLAKÇI       
SMMM                
Adana SMM Odası    
Disiplin Kurulu Başkanı

Bu makalemin konusunu, serbest meslek erbabının  vergi dairelerine verdikleri  yıllık gelir vergisi, stopaj gelir vergisi, katma değer vergisi, geçici vergi beyannamelerine  ait damga vergileri ve müşterileri ile yapmış oldukları  sözleşmelere ait damga vergilerini serbest meslek kazançlarının  tespitinde hasılattan indirip indirilemeyecekleri  hususu oluşturmaktadır.
            Bilindiği üzere 488 sayılı damga vergisi kanununa ekli (1) sayılı tabloda damga vergisine tabi kağıtlar sayılmış, tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünde mukavelenamelerin, “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünde ise hangi beyannamenin ne kadar damga vergisine tabi bulunduğu belirtilmiştir.
            Diğer yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68. Maddesinde Serbest Meslek Kazancında hangi giderlerin hasılattan indirileceği sayılmış, maddenin 1.bendinde Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin,  9.bendinde ise Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçların da gider yazılabileceği hüküm altına alınmıştır.
            Maliye Bakanlığı, bu hükümlere göre mesleki faaliyet dolayısıyla müşterilerle yapılan sözleşmeler veya benzeri nedenlerle ödenen damga vergilerinin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel gider kapsamında değerlendirilerek serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği, diğer taraftan mükellefiyete ait verilen beyannamelere ait damga vergilerinin ise bu maddedeki indirilecek giderler arasında yer almamasından dolayı indirim konusu yapılamıyacağı görüşündedir.
            Konu hakkındaki bazı özelgeler;
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)nın 04/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-38 sayılı Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. özelgesi,
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) nın 27/09/2010 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-8-605 sayılı Serbest meslek faaliyeti nedeniyle müşteriler ile yapılan sözleşmelere ait damga vergisinin serbest meslek kazancından indirilmesi hk. özelgesi
MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğünün 22/03/2005 tarihli ve B.07.0.GEL.0.42/4204-413/13506 Sayılı Serbest meslek kazancı için verilen gelir vergisi beyannamesinde ödenen damga vergilerinin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılmasının mümkün bulunmadığı hk. özelgesi
            Bu itibarla, 2012/4 dönem geçici vergi beyannamesi öncesi konunun gözden geçirilmesi faydalı olacaktır, Saygılarımla.