Facebook'ta Paylas  

Çeşitli Konular Hakkında Özet Bilgilendirme.Orhan İŞİBOL SMMM

                  Sevgili Meslektaşlarım ve Değerli Vergi Mükellefleri

                    Muhtelif tarihli Resmi Gazetelerde yayımlan Kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğlerden 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren çeşitli konular hakkında bilgiler istifadenize sunulmuştur.
 
 ASGARİ ÜCRETLER                                                        
16 Yaşından Büyükler için ( 01.01.2013 – 30.06.2013)                  
Brüt :       978,60 TL              
16 Yaşından Büyükler için ( 01.07.2013 – 31.12.2013)
Brüt :    1.021,50 TL              
 
SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI
1.Derece Sakat ve Özürlüler ( Çalışma gücünün asgari %80’ini Kaybedenler )
800,00 TL
2.Derece Sakat ve Özürlüler ( Çalışma gücünün asgari %60’ını Kaybedenler )
400,00 TL
3.Derece Sakat ve Özürlüler ( Çalışma gücünün asgari %40’ini Kaybedenler )
190,00 TL
 
DEMİRBAŞ VE AMORİSMAN SINIRI
Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar
800,00 TL
 
YAZAR KASA FİŞ KESME SINIRI
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı
800,00 TL
 
YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ
Hizmet Erbabına İşverenlerce yapılan yemek yardımları İstisna Tutarı
12,00 TL
 
KİRA STOPAJI ORANI
Kiralarda Stopaj Oranı
%20
 
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde          
%15
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde   
%20
 
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (GENEL)                GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİ)
  0,00
10.700,00
%15
 
0,00
10.700,00
%15
 10.700,00
26.000,00
%20
 
10.700,00
26.000,00
%20
26.000,00
60.000,00
%27
 
26.000,00
94.000,00
%27
60.000,00
Ve Üzeri
%35
 
94.000,00
Ve Üzeri
%35
 
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2013 Yılı İstisna Tutarı
3.200,00 TL
2012 Yılı İstisna Tutarı
3.000,00 TL
 
TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN BAZI KÂĞITLARIN DAMGA VERGİSİ
Bilanço
30,60 TL
İşletme Hesabı Özeti
14,85 TL
Gelir Tablosu
14,85 TL
Serbest Meslek Hesap Özeti
14,85 TL
 
BEYANNAME VE BİLDİRGELERDE DAMGA VERGİSİ
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
39,65 TL
Muhtasar Beyannamede
26,25 TL
Kurumlar Vergisi Beyanı
53,00 TL
Katma Değer Vergisi Beyanı
26,25 TL
Aylık Sigorta Prim Bildirgesinde
19,55 TL
Diğerlerinde
26,25 TL
 
DİĞER BAZI DAMGA VERGİLERİ
Kira Kontratlarında Bedelin
Binde 1,89
Maaş, Ücret,Huzur Hakkı vs.
Binde 7,59
Mukaveleler,Taahhütnameler vs.
Binde 9,48
Kefalet, Rehin Senedi vs.
Binde 9,48
 
BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
1-Yıllık
   - Alış Tutarı ……………………………………………………………………..     150.000,00 TL
   - Satış Tutarı …………………………………………………………………….     200.000,00 TL
2-Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı ……………………………………………………...       80.000,00 TL
3- İş Hasılatının 5 Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı ………………………..     150.000,00 TL
 
01.01.2013 DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN DİĞER ÇEŞİTLİ HAD VE TUTARLAR
 
 ** Fatura, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Gider Pusulası, Müstahsil ve Serbest
      Meslek Makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası …..……………………...     190,00 TL
 
 ** Yeniden Değerleme Oranı ………………………………………...…………………        % 7,80
 
 ** Gecikme Zammı ..………………………………………………….……………….            % 1,4
 
 ** İrsaliyenin Faturaya dönüştürülme süresi .………………………………………           7 Gün
 
 ** Fatura ve benzeri belgelere vergi-TC no yazmamanın cezası ..................................     230,00 TL
 
 ** Ödeme ve tahsilatlarda belgelendirme mecburiyeti ..……..………………………    8.000,00 TL
 **  Tevkifat Uygulanmış Kira Gelirinde Beyan Sınırı 2012 Yılı İçin ……………….   25.000,00 TL
                                                                                        2013 Yılı İçin ………………    26.000,00 TL
** Vergi Tevkifatı yapılmamış Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası ……    1.390,00 TL   
 
** Değer Artış Kazancı İstisnası ………………………………………………………    9.400,00 TL
 
** Arızi Kazanç İstisnası ………………………………………………………………  21.000,00 TL
 
** Vergi Levhası bulundurma mecburiyetine uyulmamasının cezası ……………..…         190,00 TL      
 
 ** Belirlenen Muhasebe Standartlarına, Tekdüzen Hesap Planına ve Mali Tablolara ilişkin usul
      ve esaslara uymama cezası ………………………………………………………        4.300,00 TL
 
 ** Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için
      Uygulanacak Ceza hadleri aşağıdadır:
      1-Birinci sınıf tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında …………….…………  1.200,00 TL
      2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler      600,00 TL
      3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar        ……………………..     300,00 TL
 
** Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
    Adına ………………………………………………………………………………….     700,00 TL