Facebook'ta Paylas  

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Tehlike Sınıfları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Risk Değerlendirmesi Hakkında.


 

Orhan İŞİBOL SMMM 

Sayın Şirket Yetkilileri ve Meslektaşlarım,  

 
         30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanunun uygulanması hakkında yayınlanan Yönetmelik ve Tebliğler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
        6331 sayılı yasanın Amaç başlıklı 1.maddesi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir” şeklindedir.
          Kanunun amacına baktığımızda hem işverenlerin hem çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları olduğunu görmekteyiz. Buna göre;
 
İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
 
 a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
 
         İşveren; bu yükümlülüklerini yerine getirirken;
a) Risklerden kaçınmak.
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.
d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.
g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
   İlkelerini mutlaka göz önünde bulunduracaktır.
 
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
 
           Ayrıca;
·    İşyeri Tehlike Sınıfının belirlenmesi,
·    Acil Durum Planları, yangınla mücadele ve ilk yardım,
·    Ciddi, yakın ve önlenemeyen bir tehlikenin meydana gelmesi durumunda Tahliye planı,
·    İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kayıt ve bildirimini yapma,
·    Çalışanların Sağlık Gözetimine Tabi Tutulması,
·    Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi,
·    İş Sağlığı ve Güvenliği Hususunda Çalışanların Görüşünün Alınması
·    Çalışan Temsilcisi Atanması
İşverenin yükümlülüğündedir.
 
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
 
(1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
 
YÜRÜRLÜLÜK :
 
Yukarıda özetlediğim hususların yürürlüğe giriş tarihleri, İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı ve İşyerinin Tehlike Derecesine Göre;
 
1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
    30.06.2014 tarihinden itibaren,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 30.06.2013
     tarihinden itibaren,
3) 50’den fazla çalışanı olan tüm işyerleri ise 01.01.2013 tarihinden itibaren,
 
İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlıkçı istihdamı ya da bu hizmetlerin dışarıdan alınması açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına gireceklerdir.
 
Ancak Risk Değerlendirmeleri Yaptırılması, Acil Durum Eylem Planları Hazırlanması, Mesleki Eğitim Belgelerinin Temin Edilmesi, Mesleki Risklere Karşı Eğitimler verilmesi, Acil Durum Eğitimleri verilmesi, Yasal Hak ve Sorumluluklar Eğitimi verilmesine ilişkin hükümler tüm işyerleri için yürürlükte olup para cezaları 01.01.2013 te yürürlüğe girecektir.
 
 
 
 
            6331 Sayılı Kanun ile İlgili Olarak:
 
1.      26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede, İş Sağlığı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği,
2.      29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,
3.      29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
4.      29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Yayınlanmıştır.
 
TEHLİKE SINIFI :
 
İşyeri Tehlike Sınıfı, yayınlanan Tebliğ ekindeki liste ile ilan edilmiştir. Tehlike Sınıfı İşletmenin Kanun Kapsamına gireceği tarihi de belirleyeceği için bu hususta tarafımca özel bir ekip çalışması yapılacak ve sonuçları sizlere bildirilecektir.
 
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI :
 
Kanun kapsamına giren işyerlerinde işveren aşağıdaki iki şıktan birine uymak zorundadır.
1.Çalışanları arasından İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik
elemanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı
olarak görevlendirir.
2.Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu
    yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ :
 
Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işveren ağaşıdaki iki şıktan birine uymak zorundadır.
1.İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
2.İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
 
 RİSK DEĞERLENDİRMESİ :
 
Risk Değerlendirmesi, Kanun kapsamına giren işyerlerince yaptırılacaktır.
İşveren tarafından oluşturulacak bir ekip tarafından yapılacak değerlendirme;
1.Risklerin Tanımlanması,
2.Risklerin Belirlenmesi ve Analizi,
3.Risklerin Kontrol Planlaması,
4.Risk Değerlendirmesinin DökUmante Edilmesi,
5.Risk Değerlendirmesinin İşyerinin Tehlike Sınıfına Göre Yenilenmesi Takviminin    yapılması.
 
     Sayın İşverenler ve Meslektaşlarım,
     Bu Sirküler, sadece özet bir bilgilendirme çalışmasıdır. Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ ile eklerini mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum.