Facebook'ta Paylas  

2013 YILINA AİT DEFTER TASTİKLERİ HAKKINDA BAZI HATIRLATMALAR


    

2013 YILINA AİT DEFTER TASTİKLERİ HAKKINDA BAZI  HATIRLATMALAR

2013 Yılına girerken çeşitli yayın ve makaleler ile hangi defterlerin, nasıl onaylatılacağı hakkında bilgiler verildi. Ben bu defterlerin hangileri olduğu konusunda bir tekrarlama yapmak istemiyorum. Ancak, bu yayın ve makalelerde bahsi geçmeyen birkaç defter hakkında hatırlatma yapmak istiyorum. Bunlar sırası ile; 

1-İMALAT DEFTERİ

Bilindiği üzere V.U.K.nun 197, 198 ve 199 maddeleri imalat defterinin tutulması ile ilgilidir. 197.madde, “I. İnci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat işi ile uğraşanlar yukarıda yazılı defterlerden gayrı bir (imalat defteri) tutarlar” cümlesi ile başlayarak, bu defterin nasıl tutulacağını anlatır. 198 ve 199.maddeler ise kombine imalat ve kombine imalat defterini tarif eder. Yine V.U.K.nun 203.maddesinin 4.fıkrasında  “imalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar Maliye Bakanlığından müsaade almak şartiyle ayrıca imalat defteri tutmazlar” hükmü mevcuttur.

Ancak 246 No.lu  V.U.K.Genel Tebliği ile ; “ Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 203 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, imalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Maliye Bakanlığından müsaade almak şartıyle ayrıca imalat defteri tutmazlar" hükmü yer almaktadır.

            Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, muhasebe işlemlerini sözü edilen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izleyen mükelleflerin imalat defteri tutma mecburiyetleri, 1.1.1996 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, bu hususta izin almak üzere Bakanlığımıza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. “

            Hükmü getirilmiştir.

            Bu nedenle, muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre düzenleyen mükellefler imalat defteri tutmayabileceklerdir.

            2-SERBEST MESLEK DEFTERİ

3239 sayılı kanunun 16.maddesi ile, V.U.K.nun 183. maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrası birleştirilerek yeniden düzenlenmiş,  yapılan değişiklik sonucu madde; “Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler” olarak değiştirilmiştir. Bu konuda, 165 ve  yasanın hemen arkasından yayınlanan 167 seri No.lu V.U.K.genel tebliğleri ile de konu hakkında kısa açıklamada bulunulmuştur. Bilahare, 16.03.2006 tarihli ve 20463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 203 seri No.lu V.U.K.Genel tebliği ile ; V.U.K.nun 257.maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak,  işletme hesabı esasına göre tutulacak defterlerin de müteharrik yapraklı olarak kullanılması uygun görülmüştür.  Fakat, Mevzuatta Serbest Meslek Defterlerinin müteharrik yapraklı olarak tasdik edilip kullanılabileceğine dair henüz  kati bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Serbest Meslek Erbabının da müteharrik yapraklı defter kullanabileceğine dair özelgelere de sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenle, hem meslek mensuplarımızın, hem de   serbest meslek mensubu müşterilerinin müteharrik yapraklı Serbest Meslek defteri tasdik ettirmeden önce  özelge almaları, yine de V.U.K.nun 219.maddesinin son fıkrası gereği, Serbest Meslek Kazanç Defterine muamelelerin günü gününe kaydedileceği ifadesi bulunduğundan o işyerlerinde serbest meslek defterini kaydedecek bir programın varlığı aranabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır.

 3-DAMGA VERGİSİ DEFTERİ

Damga Vergisi Defteri, Damga Vergisi yönünden sürekli mükellefiyet tesis ettirilen mükellefler  tarafından tutulacaktır. Sürekli Damga vergisi mükellefleri 43 ve 44  seri No.lu Damga vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmış olup Anonim Şirketler sürekli Damga Vergisi mükellefidirler. Dolayısı ile Anonim şirketlerin Damga vergisi defteri onaylatmaları gerekmektedir. Bunun haricinde isteğe bağlı olarak, 5422 sayılı Kurumlar vergisi kanununa tabi diğer mükellefler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler, 213 sayılı V.U.K.hükümleri çerçevesinde bilanço esasına göre defter tutanlar, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ve serbest meslek erbabıda sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmişler ise bunlar da Damga vergisi defteri onaylatmak zorundadırlar.

Saygılarımla.

Hasan TASLAKÇI - SMMM

Adana SMMM Odası
Disiplin Kurulu Başkanı