Facebook'ta Paylas  

TMS - TFRS KOBİ TFRS Uygulamaları Hakkında


   Adana, 11.12.2012

Değerli Meslektaşlarım,

 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 17 Kasım 2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kurul Kararı gereği "Münferit ve Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS)" uygulanması mecburiyeti 01.01.2013 tarihinden itibaren; halka açık şirketler, bankalar, sigorta şirketleri, bağımsız denetime tabi olacak şirketler, konsolidasyon kapsamına alınan işletmeler gibi, bazı işletmeler için başlatılmış bulunmaktadır. İlerleyen günlerde, bizlerin muhasebesini yaptığımız halka kapalı şirketler için de TMS ve KOBİ TFRS uygulamaları başlayacaktır. Bu nedenle TMS uygulamaları yürürlükten kalkmamış olup sadece geçiş kolaylığı sağlamak açısından kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Bu bir fırsattır. Bu boşluktan faydalanıp bu standartların öğrenilmesi mesleğimizin devamı için zorunludur.

            6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6335 sayılı Kanunun 8.maddesiyle değiştirilen (3) numaralı fıkrasına göre, fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenecektir. Buna göre, öyle görünüyor ki, yıl içerisinde muhasebe VUK'na göre tutulacak ancak, Münferit ve Konsolide Finansal Tablolar Türkiye Muhasebe Standartları  (TMS-TFRS)" ve KOBİ TFRS'ye göre tanzim edilecektir. Bir yıllık defter VUK'na göre tutulduktan sonra elde edilecek raporları, UFRS'ye uygun ve doğru olarak düzeltmek oldukça zor ve maliyetli bir iştir. Ancak şurası bir gerçekki, UFRS ilkeleri bilinmeden, ne UFRS'ye göre, ne de VUK'na göre kayıt yaparak, UFRS'ye uygun finansal raporlar üretmek mümkün değildir. Bu nedenle herşeyden önce UFRS ilkelerinin öğrenilmesi gerekmektedir.

            Değerli meslektaşlarım. Uzun yıllardan beri odamızın "Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanlığı"nı yürütmekte olan sayın İbrahim GÜLER'in, TMS ve KOBİ TFRS'yi kapsayan ve birbuçuk yıl emek vererek yazdığı 991 sayfalık kitabı, "Yaklaşım Yayınları" tarafından yayınlanmış bulunmaktadır. UFRS'nin en kolay şekilde anlaşılması için mesleki tüm birikimlerini bu kitaba aktaran değerli meslektaşımıza odamız ve tüm camiamız adına teşekkür ederim.

            Kitapta, TMS uygulamalarında, Türkiye'de ilk defa, vergi matrahına kolayca ulaşmak amacıyla nazım hesaplar kullanılmış ve nazım hesaplar ayrı bir bölümde ayrıntılı olarak ayrıca ne amaçla açıldığı açıklanmıştır. Tekdüzen hesapları UFRS yönünden incelenmiş ve her standardın vergi kanunları açısından yorumu yapılmıştır. Muhasebe, ister UFRS'ye göre isterse VUK'na göre tutulsun her iki tür uygulamaya da cevap verecek şekilde iki bölümde incelenmiş ve vergi matrahının doğru olarak tespiti örnek uygulamalarla pekiştirilmiş olup anlaşılır bir üslûp kullanılmış ve problem çözümlerinde formüllerin nasıl çözülmesi gerektiği ayrıca izah edilmiştir. UFRS uygulamasında muhasebenin vergi için yapılmadığı ancak, vergi dairesinin de doğru vergi matrahından vazgeçmediği gerçekleri özellikle göz önünde bulundurulmuştur.

            Yaptığı çalışmalarda boşluk bırakmaması (konuyu muallakta bırakmaması) ile haklı bir ün kazanmış olan bu titiz ve değerli arkadaşımızı kutluyor başarılarının devamını diliyorum.

            Kitap sınırlı sayıda odamıza getirilmiş olup satışa çıkartılmıştır. Tüm meslek camiamıza yararlı olması dileklerimle.   

 Ahmet Coşar
   Oda Başkanı