Facebook'ta Paylas  

E-Beyanname Aracılık ve Sorumlu Sözleşmeleri Bildirimi Hk


Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumlu Sözleşmelerinin Bildirilmesi Hakkında

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, Meslek mensuplarımız Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 24.
Maddesine göre;
a) Defter tutmak,
b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde,
c) İnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili rapor ve benzerlerini düzenlemek,
işleri için HİZMET SÖZLEŞMESİNİ yapmak zorundadırlar.

Hizmet Sözleşmesini imzaladığınız tarihten itibaren hesapladığınız Damga Vergisini 15 gün
içinde süreksiz mükellefiyet olarak bağlı olduğunuz vergi dairesine yatırmanız gerekir.
Meslek mensuplarımız dilerse bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak sürekli Damga
Vergisi mükellefiyeti açtırabilirler.

DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ:
a)-Süreksiz Mükellefiyet: 43-44 Numaralı Damga Vergisi Genel Tebliğlerine göre meslek
mensuplarımız imzalamış oldukları sözleşmelere ait damga vergilerini sözleşmeyi
imzaladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ekinde
verecekleri damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı sürede ödeyeceklerdir.

b)-Sürekli Mükellefiyet: Meslek mensuplarımız, Damga Vergisi beyannamelerini ebeyanname sisteminden gönderebilmeleri için bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile
müracaat ederek 0040-Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti açtırmaları gerekir.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen
kâğıtların vergisinin, ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar Gelir vergisi veya
Kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile
bildirilip, yirmi altıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekir.
Sürekli Damga vergisi mükellefiyeti açtıranlar, işlem olmayan aylar için beyanname
vermeyeceklerdir. Beyanname verilmeyeceğine ilişkin dilekçe de verilmeyecektir.

c)- Damga vergisi oranı: Sözleşmelerde belirlenen tutar üzerinden (Brüt Tutar x ay ) Binde 8,25’dir.
E-BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ (EK 3) VE
E- BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ (EK 4 ) GÜNCELLENMEYECEKTİR.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından TÜRMOB aracılığı ile edindiğimiz bilgilere
göre; VUK 405 ve 407 Seri Numaralı Genel Tebliğine göre 2011 yılı içinde İnternet Vergi
Dairesine bilgi girişini yaptığınız e-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi (Ek 3) ve ebeyanname aracılık sözleşmesi (Ek 4)’lerin GÜNCELLEMESİ YAPILMAYACAKTIR.
Gerek 405, gerekse 407 Seri numaralı VUK Genel Tebliğlerinde Ek-3’lerin ve Ek-4’lerin
bilgi girişlerinin her yıl güncelleneceğine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir.

Konuya ilişkin olarak Türmob’un SMMM odalarına gönderdiği yazı ekte bilgilerinize
sunulmuştur.

2012 yılına ilişkin Mesleki Hizmet Sözleşmelerinizi yenilemeniz yeterli olacaktır.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Ahmet COŞAR