Facebook'ta Paylas  

V.U.K. 2011 yılı hadleri yayınlanmıştır.


411 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 28154
Resmi Gazete Tarihi 26/12/2011
Kapsam
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 411)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2011 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2011 yılı için %10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK  OLAN HAD VE MİKTARLAR

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında
 Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.700

 

3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla
gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
yapılması

 

1.700-170.000
  
170.000 ve üzeri

MÜKERRER
MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

20

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı

 

140.000
190.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

77.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

770

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

770

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

                              8,80
 18

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

                                
105

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı                                                                          

66

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

33

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar   

16

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

8,80

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

4

 

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

58

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı

33

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

16

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar     

8,80

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

2,30

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında
Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek
toplam ceza

                                                         180
                    88.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya
bulundurulmaması

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam
ceza

                                          180 
                                          

 

 

                                       8.800

                  88.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

180

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara

                    4.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  
kullanmaksızın işlem yapanlara

220

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel    
usulsüzlük cezası

660

 

130.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere

                      880

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına

                       660

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 
madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                                       1.170
 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

580

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

280

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 880.000