Facebook'ta Paylas  

Yeni Türk Ticaret Kanunu da Bilinmesi Gereken Yükümlülükler


Yeni Türk Ticaret Kanunu da Bilinmesi Gereken Yükümlülükler

Yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 01 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olup, Şahıs işletmeleri ile Şirketlere bir takım yükümlülükler yüklemekte olup, bu yükümlülükler için belirli tarihler belirtilmiştir. Belirtilen tarihlerde belirlenen işlemleri yapmayan Şahıs işletmeleri ile Şirketlerin,  Yeni Türk Ticaret Kanun 562. maddesinde belirtilen adli para ve hapis cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu yazımda Şahıs işletmeleri ile Şirketlerin yöneticileri için  bilinmesi gereken  yükümlülükleri ele almaya çalışaçağım.

-

Sermaye Şirketlerinin; internet sitesi açma zorunluluğu veya mevcut olan internet sitelerinde yayınlanması zorunlu olan bilgileri 01 Temmuz 2013 tarihinde itibaren yayınlamaları gerekmektedir. Bu tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyenlere çeşitli hapis cezaları öngörülmektedir.

 
- Şahıs işletmeleri ile Şirketlerin; 31 Aralık 2012 tarihli bilançolarını Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak düzenlemelidirler
 
- Şahıs işletmeleri ile Şirketler; 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren Ticari Defterlerini Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tutmaya ve bunun yansıması Finansal tabloları Türk Muhasebe Standartları’na göre hazırlayamaya başlamaları gerekmektedir.
 
- Anonim Şirketlerin; 14 Ağustos 2012 tarihine kadarana sözleşmelerini yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmeleri öngörülmektedir.
 
- Limited şirketlerin; 14 Ağustos 2012 tarihine kadarana sözleşmelerini yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmeleri öngörülmektedir.
 
Ø Anonim şirketler, limited şirketler ve Eshamlı Komandit şirketler; 1 Mart 2013 tarihine kadar Bağımsız denetçilerini seçmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar Bağımsız denetçi seçmeyen şirketlere mahkemece atama yapılacaktır.
 
- Sermayeleri 50.000 TL den az olan Anonim şirketler ile sermayeleri 10.000 TL’den az olan limited şirketler sermayelerini Yeni Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar. Belirtilen bu süreyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilecektir. 
 
- Yeni Türk Ticaret kanun ile birlikte ticari defter tanımı değiştirilmiş olup; Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterler sınıfına girmiştir
 
Ø Yeni Türk Ticaret kanunu; Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler ile ilgili Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna yetki vermiştir.
 
 
Ø 01.01.2013 tarihinden itibaren Yeni Türk Ticaret Kanunda tanımlanan ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun belirlediği ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yaptırılma zorunluluğu bulunmaktadır.
 
- Şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin en az birinin Türkiye’de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
 
- Şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin en an dörtte biri üniversite mezunu olması gerekmektedir.
 
- Yeni düzenleme ile birlikte tüzel kişilere Yönetim Kurulu üyesi olma yolu açılmıştır.
 
- Tüzel kişilerin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde; Tüzel kişiyi temsil eden kişinin Yönetim Kurulunda söz sahibi olması ve oy kullanabilmesi için ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesi gerekli olup ayrıca tüzel kişinin internet sitesinde yayınlanması gereklidir.
 
- Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluk sınırlarını belirleyen sigorta imkânı tanınmıştır.
 
- Şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumlulukları konusunda getirilen yeni düzenlemelerden ve imza sirkülerini bu düzenlemeler uyarınca yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine hukuki sorumluluk atfedildiği durumda ispat yükü açısından belirli dokümantasyon politikaları oluşturulması gerekmektir
 
- Yeni Türk Ticaret Kanununu uyarınca Anonim şirketler tek ortaklı olabileceklerledir.
 
- Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca Limited şirketler tek ortaklı olabileceklerledir.
 
- Yeni Türk Ticaret Kanununa göre artık Şirket amacı ve işletme konusu dışında yapılan işlemlerin de şirketi bağlayacağı ve bu işlemler nedeniyle şirketin üçüncü kişilere karşı sorumlu olacağı unutulmamalıdır. 
           
Sedat ERYÜREK
                                                                                                                          ASMMMO
                                                                                                               Danışma Meclisi Sekreteri