Facebook'ta Paylas  

2011 YILI MALİ TAKVİM TATİL UYGULAMASI İL İLGİLİ AÇIKLAMASI


 

 2011 YILI MALİ TAKVİM TATİL UYGULAMASI İL İLGİLİ AÇIKLAMASI
 
 
Değerli Üyemiz,
 
2011 mali tatili 1 Temmuz 2011 CUMA günü başlayacak, 20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA günü sona erecektir.
 
Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne
rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2011 yılı için 27 Temmuza, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuza uzamış sayılacaktır. ( AŞAĞIDA İZAH ETTİĞİMİZ GİBİ ÖDEME SÜRELERİ 29 TEMMUZ 2011 OLACAKTIR.).
 
İlgili tebliğ hükümlerine göre özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
·         Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri değişen vergi beyannameleri ve SGK
bildirgesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 
·         Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali
tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme
süresi.
 
·         İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme
veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara
ilişkin süreler.
 
·         Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine
ilişkin süreler.
 
·         Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe
kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali
tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye
başlar.
 
·         Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve
belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
 
·         Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç,
bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil
süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren
işlemeye başlar.
 
 
 
·         Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki
kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün
mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.
 
·         Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen
vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.
 
 
 
Ahmet COŞAR
 Oda Başkan
 
 
 
MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ
UZAYAN VERGİ BEYANNAMELERİ
 
 
BEYANNAME /BİLDİRİM ÇEŞİDİ
İLK BEYAN
GÜNÜ
SON BEYAN
GÜNÜ
SON ÖDEME
GÜNÜ
·         Haziran/2011 Dönemine Ait Gelir/Kurumlar
Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar
Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
01/07/2011
27/07/2011
29/07/2011
·         Nisan-Mayıs-Haziran/2011 Dönemine ait
Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (ÜÇ AYLIK) 
01/07/2011
27/07/2011
29/07/2011
·         Nisan-Mayıs-Haziran/2011 Dönemine ait GVK
Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatlara ilişkin Muhtasar Beyanı ve Ödemesi
01/07/2011
27/07/2011
29/07/2011
·         Haziran/2011 Dönemine ait Katma Değer Vergisi
Beyanı ve Ödemesi
01/07/2011
27/07/2011
29/07/2011
·         Haziran/2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2011
27/07/2011
29/07/2011
·         Haziran/2011 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve
İşsizlik Sigortası Bilgesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/2011
27/07/2011
01/08/2011
 
BEYANNAMELERİN SON ÖDEME GÜNÜ AÇIKLAMASI
5604 Sayılı Kanun’un 1.maddesinin 8.fıkrası uyarınca, mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3.günün mesai bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.
Buna göre verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedi güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 2011 yılı için 27 Temmuz Çarşamba gününe, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuz 2011 gününe uzamış sayılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan vergi takviminde de Haziran 2011 dönemine ilişkin Muhtasar, KDV ve Damga Vergilerine ilişkin son ödeme tarihi 30 Temmuz 2011 olarak gösterilmektedir.
Ancak 30 Temmuz 2011 tarihi Cumartesi gününe gelmektedir. Mali tatili düzenleyen 5604 Sayılı Kanun’un 1.maddesinin 8.fıkrası uyarınca yukarıdaki Kanun hükmünde “aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla” ifadesine dayanarak bu vergilerin 29 Temmuz 2011 tarihine kadar ödenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Gelir İdaresi Başkanlığından yeni bir duyuru yapılır ise sizlere bilgi aktarılacaktır.