Facebook'ta Paylas  

KAMU ETİK KOMİSYONU RAPORU


                                                                  KAMU ETİK KOMİSYONU

BAŞKAN             : Mehmet BANLI
BAŞKAN YRD.   : İbrahim DİKENER
SEKRETER          : Yüksel Can MENGÜÇ
ÜYELER              : Orhan ÜSTEKİDAĞ, Ali KIZILÇAY, Hadi ÖZGAN, Şakir YILDIZ.

BASİT RAPOR – 2011/2

     Kamu Etik Komisyonu, 5176 sayılı yasa ve bu yasanın 3 ve 7. Madde hükümlerine bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik’in 29. Maddesi hükümlerine göre kurulmuştur.
    Buna göre komisyonumuz, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere teşekkül etmiştir.
    Bu kapsamda komisyonumuz, her ay yaptığı mutat toplantılarında görev ve yerine getirmesi gereken hususlarla ilgili olarak hedefler saptamış ve bu hedeflere yönelik stratejiler belirlemiştir.
    Ancak, yeni kurulmuş bulunan komisyonumuz bu hedeflere yönelik çalışmalar yaparken karşılaştıkları tereddütleri TURMOB’la paylaşırken tatmin edici bilgi ve cevaplar alamamıştır.
    Bu nedenle komisyonumuz, yaptığı değerlendirmeler neticesinde belli bir strateji belirlemişse de açıklığa kavuşturulması gereken bir kısım hususlarla karşılaşmıştır.
   Buna göre, komisyonumuzun görevleri ve yerine getirmesi gereken hususlar ile buna ilişkin tereddütleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1-    (Görev) Meslek mensuplarına, oda çalışanlarına, yönetim-denetim ve disiplin kurulu üyelerine ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ KONUSUNDA UYGUN EĞİTİM SAĞLAMAK:
                           Bir kere komisyonumuz, tüm meslek mensuplarını kapsamadığı 5176 sayılı yasa hükmünden, buna bağlı çıkarılan yönetmelikten ve TÜRMOB / TESMER’den alınan bilgi ve ifadelerden anlaşılmaktadır.
    Buna göre, meslek mensupları konumuz dışında kalmakta, yalnızca oda çalışanları, Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurul üyelerinin çalışmamız kapsamında kaldığı açıktır. Bu da, Oda Yönetim-Denetim ve Disiplin Kurulları ile Oda çalışanlarıyla birlikte toplam 25 – 30 kişiyi bulmaktadır.
    (Tereddüt) Komisyonumuz, sadece bunlara mı eğitim verecektir; bu eğitimin açılımı ve süresi ne kadar olacaktır.

2-    (Görev) Etik Liderlik Misyonunu üstlenerek ETİK İLETİŞİM KANALLARI OLUŞTURMAK;
(Tereddüt) Genel bilgi dağıtımı ve bilgilendirme açısından etik iletişim kanalları oluşturulabilir. Ancak, buna bağlı olarak kime karşı “Etik Liderlik Misyonu” üstlenilecektir. Belirtilen oda kurullarına karşı mı, yoksa sadece azami 10 kişiyi bulan oda çalışanlarına karşı mı olacaktır.

3-    (Görev) ETİK İLKE ve DEĞERLERE UYUMU GÖZETLEMEK ve REHBERLİK ETMEK;
(Tereddüt) Bilindiği gibi bu çok kapsamlı ve geniş bir konudur. Bu nedenle, bunu sadece ortalama 10 kişiye karşı yapmak manidar olduğu açıktır.
Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında Kamu Etik Komisyonumuzun geniş bir kitleye hitap etmediği görülmektedir. Keza, meslek mensuplarının kapsam dışında tutulması nedeniyle konunun dar bir alanda kaldığı açıktır.
Buna paralel olarak TURMOB’un da bakış açısının bu yönde olduğu izlenimi doğmuştur. 
Keza, 09/04/2011 tarihinde HATAY / Antakya da yapılacak “MUHASEBE ETİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR” konulu 3. TÜRKİYE ETİK KONGRESİ’ne Kamu Etik Kurullarının dahil edilmemiş olması bunun bir kanıtıdır.
    Yukarıda belirtilen hususlar ışığında, kamu etik çalışmalarının standart hale gelmesi ve kurallarının belirlenmesi için TURMOB ETİK KURULU Başkanlığına aşağıdaki önerilerimizin sunulması bir zaruret halini almıştır.
A)    Türkiye genelinde Odalar nezdinde kurulan Kamu Etik Komisyonu üyelerinden temsilcilerin Ankara Genel Merkez’de çalışmaların alt yapısıyla ilgili olarak toplantıya çağrılması,
B)    Akademisyen bir heyetin teşekkülüyle yapılacak toplantıya katılacak tüm komisyon üyelerinin hazırlıklı olarak gelmeleri ve çalışmaların yol haritası konusunda önerilerini sunmaları,

            Bu anlamda;
a-    Kamu Etik Komisyonu çalışmalarına, meslek mensuplarının dahil olup olmadıklarının  kesin olarak belirlenmesi;
b-    Komisyonun hedef ve stratejisi ile çalışma usul ve esaslarının açıklanması ve buna bağlı olarak hazırlanacak rapor düzeninin yapılması;
c-    “ETİK LİDERLİK” misyonunun oluşmasını sağlamak amacıyla eğitimin düzenlenmesi;
d-    Etik ilke ve değerlere uyumu gözetmek ve rehberlik etmenin pratikte uygulamasının nasıl yapılacağının açıklanması;
e-    Personel özlük dosyasına konulması gereken “Etik Sözleşme”nin tek tip hale getirilerek tüm odalarda kullanılmasının sağlanması;
f-    Buna benzer diğer konuların da müzakere edilerek sonuca varılması,
Konularında çalışmaların yapılması Kamu Etik Komisyonunun hedef ve stratejisine ışık tutacaktır.

  
 KAMU ETİK KOMİSYONU