Facebook'ta Paylas  

TORBA YASANIN İŞVERENE SUNDUĞU PRİM TEŞVİKLERİ


TORBA YASANIN İŞVERENE SUNDUĞU PRİM TEŞVİKLERİ

       Torba yasa ile birlikte, Hükümet; işverene yedi yeni teşvik uygulaması getirmiştir. Bu teşvik uygulamalarının işverene prim yükünü azaltarak kayıt dışındakileri kayıt içine alınmasında yararlı olacağı söylenmektedir. Bu söylemin doğruluğunu hep birlikte ileriki aylarda görme umuduyla siz değerli oda üyelerimize bu makalemde yeni teşviklerin özelliklerini açıklamaya çalışacağım.

1-) Birinci teşvik uygulaması; 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olup, işverenlerin 1 Mart 2011 ile 31 Aralık 2015 tarih Aralığında aşağıda belirtilen şartları taşıyan işçileri bünyelerinde istihdam etmeleri halinde bu işçilerin asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
 18- 29 yaşlarında genç erkek işçileri ve yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınları işe almaları
 İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
 Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları
Bu teşvik uygulamasının süresi belirli kriterlere göre değişmekte olup,kriterler ve süreler aşağıdaki gibidir:
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
ı-  Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,
ıı- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,
ıı-Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim mezunu olmayan yada Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olan  yanı vasıfsız işçiler için yirmi dört ay süreyle yararlanmaları uygun görülmüştür.
 2-) İkinci teşvik uygulaması ise birinci teşvik uygulamasındaki şartları taşıyan işverenlerin 1 Mart 2011 ile 31 Aralık 2015 tarih Aralığında işe aldıkları 29 yaşından büyük erkeklerin mesleki yeterlilik belgesi veya Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimden mezun olması ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden olması halinde yirmi dört ay süreyle, bu işçilerin asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
3-) Üçünü teşvik uygulaması ise birinci teşvik ve İkinci teşvik şartlarını taşıyan işçilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

4-) Dördüncü teşvik uygulaması ise Bir işverenin yanında SSK lı olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için on iki ay süreyle bu işçilerin asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
5-) Beşinci teşvik uygulaması ise 18 yaşından büyük olup bir, iki ve dördüncü teşvik uygulamasından yararlanamayan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından olup işveren tarafından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
6-) Altıncı teşvik uygulaması ise İşverenin hem sigorta priminde  %5 lik indirim hem de diğer teşviklerden aynı dönemde yararlanma hakkı getirilmiştir.
7-) Yedinci teşvik uygulaması ise İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sigorta pirimi işveren hissesi, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden değil,  işçinin aldığı SPEK üst sınırına kadar olan kısmının tamamı karşılanacaktır yani her bir işçi için aylık  1.009,60 TL İndirim yapma hakkı getirilmiştir.
Yukarıda saydığım teşviklerden İşverenlerin yararlanabilmesi için; aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekmektedir. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının mevcut kanunlar gereğince taksitlendirilmiş ise işverenlerin bu prim indirimi hükmünden yararlanmasında engel bulunmamaktadır.
Kısaca işverenlere getirilen sigorta primi indirim teşvikleri üzerinde bir değerlendirme yapmak gerekirse;
18 Yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük  kadınların işe alınması ve ayrıca mevcut işçilere ilaveten yeni alınacak işçilerin sigorta primi  işveren hissesinin tamamı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ayrıca, ihale konusu işler dışında kalan işyerleri için, hem beş puanlık prim indiriminden ve hem de  diğer teşviklerden de aynı dönemde yararlanma imkânı getirilmiştir. Bunlar, istihdamın artırılması ve teşvik edilmesi bakımından olumlu sonuçlar doğuracağı kanaatindeyim.

Sedat ERYÜREK
 ASMMMO
Danışma Meclisi Sekreteri