Facebook'ta Paylas  

Yapı Kooperatiflerinde Genel Kurul Açıklaması


 

Celal TURAN
TİC.HUK.MEVZUATI KOMİSYON BAŞKANI
                        Ülkemizde kurulu bulunan toplam 58.613 yapı kooperatifi, bunların ortak olduğu 350 yapı kooperatifi birliği ve 3 adet yapı kooperatifleri merkez birliğinin kuruluş işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetler bu güne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca yürütülmekteydi.
 
            Ancak,13 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5983 sayılı Kanun ile yapı kooperatifleri ve bunların üst kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın bu görevlerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na devredilmesi hükme bağlanmıştır.
 
         
            5983 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen Geçici Madde 3 uyarınca; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ilgili başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilerek, anılan Bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemleri yürütmeye, bunlar hakkında yeni iş ve işlemler yapmaya, gerekli görülenleri tasfiye etmeye yetkilendirilmiştir.
 
            Bu kapsamda; yapı kooperatiflerinin devrine ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa DEMİR tarafından 13 Eylül 2010 tarihinde imzalanarak, devre ilişkin süreç başlatılmıştır.            Protokolde belirtilen iş ve işlemlerin zamanında tamamlanması gözetilerek; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca,  Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine 21 Eylül 2010 tarihli 7264 sayılı Genelge gönderilerek, söz konusu devre ilişkin yapılacak faaliyetler bildirilmiştir.
 
Buna göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında yapı kooperatifleri ile ilgili hizmetlerde görevlendirilmesi planlanan personelin eğitilmesi sağlanarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ilgili iş ve işlemlere ait her türlü dosya, arşiv, evrak, elektronik ortamda yer alan veriler, devam eden dava dosyaları ve yazışmalar, şikayet dilekçeleri ve incelenmeye başlanmamış denetim onayları gibi dokümanlar 12 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına devredilecektir.  
 
            Bu tarihten sonra; yapı kooperatiflerine yönelik olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. 
 
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
           
 

EKLER;

Hazirun Cetveli Kısa

KOOP 4 KYK

KOOP 5 KYK (Mal Beyanı)

KOOP 6 KYK

Kooperatifler AL4 Genel Bilgi Formu

Temsilci İstem Yazisi

KOOPERATİF TOPLANTI TUTANAĞI