Facebook'ta Paylas  

Şirketlerde Resen Terk ve Sonuçları. SMMM ALİ FARSAK


   
  ŞİRKETLERDE RESEN TERK VE SONUÇLARI

 
 Ali FARSAK
Asmmmo
Danışma Meclisi Başkanı
 


İşi bırakan mükellefler işi bıraktıklarını VUK 160 maddesi gereği, vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar denilmektedir.
 
İşi bırakmasına rağmen işi bırakmayı bildirmeyen mükellefler ile ilgili olarak
 
Yine aynı maddede
 (5228 sayılı Kanunun 6'ıncı maddesiyle değişen fıkra) İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir.
 
Bu durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilir.(**)
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri belirlemeye Maliye bakanlığı yetkili kılınmıştır. Denilerek vergi dairesine resen terk yetkisi verilmiştir. Maliye bakanlığı da yasadan gelen bu yetkisini kullanarak
 
2004/13 seri nolu uygulama iç genelgesi ile. Mükellefiyet kayıtları terkin edilen mükellefler hakkında nasıl işlem yapılacağı bu genelgenin F) bölümünde açıklanmıştır.
 
Bu İç Genelgede yer alan esaslara uygun olarak mükellefiyet kaydı terkin edilen mükelleflerden, faaliyetine başka bir adreste devam ettikleri veya yeniden faaliyete geçtikleri ya da tasfiyeye tabi tutuldukları öğrenilenlerin mükellefiyet kaydı, yeniden ihdas edilecektir.

2004/13 seri nolu genelge uyarınca mükellefiyet kaydı resen terkin edilen şirketler tasfiye kararı alırlarsa mükellefiyetleri sanki hiç terkin işlemi yapılamamış gibi ilk terkin tarihinden itibaren yeniden tesis edilecektir. denilmektedir.

Bu şu anlama gelmektedir 2008 yılında resen terki yapılan bir mükellef Mart/ 2010 yılında tasfiye kararı alıp bunu tescil ettirir ise bu durumu vergi dairesine bildirerek (2008 -2009 ve 2010 yıllarına ait)  tescil tarihine kadar olan bütün beyan ve bildirimleri yapacaklardı ve daha önce yapılmayan bu beyan ve bildirimler ile ilgili altından kalkılamayacak cezalara muhatap olmakta idiler.
 Bu genelgenin mağduru olan mükellefler in bakanlığa başvurması üzerine bu uygulamaya son verilmiştir.

Maliye Bakanlığı, yetkisini kullanarak 17.04.2009 tarih ve 2009/3 seri nolu Uygulama iç genelgesi ni yayınlayarak  genelgeye göre resen vergi kaydı terkin edilen mükelleflerin, tasfiyeye girmesi halinde mükellefiyet kayıtlarının resen terkin tarihinden itibaren değil; tasfiyeye tabi tutuldukları tarihten itibaren yeniden tesisi edileceğini, beyanname ve bildirimlerin bu tarihten itibaren verilmesinin zorunlu olacağı bildirilmiştir.

Sonuç olarak resen terk i yapılan şirketlerin tasfiye ye girmesi halinde mükellefiyet tesisi resen terk tarihinden itibaren değil 2009/3 seri nolu iç genelge uyarınca tasfiyenin başladığı tarihten itibaren yapılacaktır.

Yukarıdaki örneği bu genelgeye göre uygularsak 2008 yılına resen terki yapılan bir mükellef Mart/2010 yılında tasfiye kararı alıp bunu tescil ettirir ise tescilin yapıldığını vergi dairesine bildirerek tescilin yapıldığı tarihten itibaren vergi dairesine bildirimlerini yapacak. Mart/2010 tarihinden önceki aylarla ilgili beyan ve bildirimde bulunmayacaktır.

Şirket ortakları vergi dairesinden resen terk yapılınca şahıs firmaları gibi şirketin tamamen kapandığını düşünmektedirler.
TTK kanunu gereği Şirket tasfiyeye sokulup tasfiye bitmediği sürece şirketin tüzel kişiliği devam etmektedir.                         Şirketin tüzel kişiliği devam ettiği için de şirket ortaklarının Bağ kur kayıtları devam etmekte, Şirket ortakları emekli ise emekli maaşlarından sosyal güvenlik destek primi kesintileri devam etmekte, Şirketin ve Şirket Ortaklarının ticaret odası ve ticaret sicilindeki yükümlülükleri devam etmektedir.

Şirket ortaklarının ileride çok büyük maddi külfetlerle karşılaşmamaları için, mali müşavirliğini yaptığımız şirketlerden Resen terki yapılanlar varsa mükelleflerin mağdur olmamaları için bu sorumluluklarının hatırlatılmasında fayda vardır.

Hayat standardından kurtulmak için kurulan, iflas edipte şirketini tasfiyeye sokacak parayı bulamayan binlerce şirketin bulunduğu gerçeğini dikkate alarak İlgili Bakanlıkların bu konuya bir çözüm bulması gerekmektedir.