Facebook'ta Paylas  

Hesap ve Muhasebe Hilesi kavramlarının hukuki boyutu ve kanundaki yeri


  Değerli meslektaşlarım Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme döneminde olduğumuzdan, Hesap ve Muhasebe Hilesi kavramlarının hukuki boyutu ve kanundaki yeri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmayı lüzumlu gördüm...

Vergi mevzuatımızda “hesap hilesi” ve “muhasebe hilesi” kavramları
tanımlanmamıştır. Yargı kararlarında da bir tanıma rastlanmamıştır. “Hesap ve muhasebe hileleri, vergi matrahının azaltılması amacıyla, gerçek ilişki, işlem ve hesapların, defter kayıtları ve belgeler üzerinde yapılan kasıtlı hareketlerle gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Hesap ve muhasebe hilelerini uygulamada birbirinden ayırmak oldukça güçtür.” (Kızılot, 3094)

213 sy Vergi Usul Kanununun 359.maddesinin a bendinde Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, ibaresi yer almaktadır.

Hata ile hileyi ayırt etmenin güçlüğü gerekçesiyle özellikle vergi kaçırma
amacıyla yapılan birtakım hileli işlemleri yapanlar elbette cezasız bırakılamaz. Bu tür suç sayılan işlemleri ayırt etme güçlüğüne rağmen, kanunsuz suç olmaz ilkesi uyarınca “hesap ve muhasebe hilesi” kavramının unsurları ortaya konmalı, Vergi Usul Kanunu’nda sahte belgede ve yanıltıcı belgede olduğu gibi hesap ve muhasebe hilesi kavramının da ceza hukuku ilkeleri de gözetilerek kanuni tanımının yapılması ve bir genel tebliğ ile çerçevesi çizilmelidir.

Sonuç olarak : Yapılan muhasebe işleminin HATALI mı ! ? HİLELİ mi ! ?? ayrımı noktasında kıstas, kanaatimce KASIT UNSURU'nun varlığı ve VERGİ MATRAHININ AZALTILMASI AMACININ olmasıdır. (Adana Mart 2015)

 

M.A.ŞENDAĞ
Adana SMMMO Disiplin Kur.Üye.