Facebook'ta Paylas  

Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanma Zorunluluğuna İlişkin Değişiklik Yapıldı


 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA

ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

 

ÖZET

:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan  21/8/2014 tarihli Kararda, 23.10 2014 tarihli Kararla değişiklik yapılarak  münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacak kurum, kuruluş ve işletmelerle ilgili olarak bu işletmelerin, 

“1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olan  münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında yine isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabilecekleri”

 belirtilmiştir

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 ve 660 sayılı KHK’nın 26’ncı  maddesinin verdiği yetkiye istinaden Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çıkarılarak 26 Ağustos 2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/8/2014 tarihli Kararda,  bazı kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmalarına karar vermişti. Söz konusu Karara ilişkin açıklamalarımız 27.08.2014/165 sayılı Sirkülerimizde yer almıştı. Kararda  aşağıda yer alan    kurum, kuruluş ve işletmelere  1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını  uygulama  zorunluluğu getirilmişti.

 

1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,

b) Yatırım kuruluşları,

c) Kolektif yatırım kuruluşları,

d) Portföy yönetim şirketleri,

e) İpotek finansmanı kuruluşları,

f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

g) Varlık kiralama şirketleri,

h) Merkezî takas kuruluşları,

i) Merkezî saklama kuruluşları,

j) Veri depolama kuruluşları,

k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

- Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası.

- Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.

- Çalışan sayısı elli ve üstü.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Bankalar,

b) Finansal kiralama şirketleri,

c) Faktöring şirketleri,

d) Finansman şirketleri,

e) Varlık yönetim şirketleri,

f) Derecelendirme kuruluşları,

g) Finansal holding şirketleri,

h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,

i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

 

Bu listede yer almayan kuruluş ve işletmeler ise  münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceklerdi.

 

Bu defa 1 Kasım 2014 tarihli ve 29162 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  23/10/2014 tarihli Kurul Kararı ile  21/8/2014  tarihli Kurul Kararının 2’nci maddesinde değişiklik yapılarak,  isteğe bağlı olarak muhasebe standartlarını uygulayacak kuruluşlarla ilgili yeni  bir düzenleme yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklik aşağıda düzenlemenin önceki haliyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

 

 

 

21/8/2014 tarihli Karar

23/10/2014 tarihli Karar

 

2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,

 

“2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının (1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olanlar dahil) hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,”

 

 

Buna göre, Kurulun 21/8/2014 tarihli Kararının 2’nci maddesinde yer alan düzenlemeye parantez içi hüküm eklenerek “1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olanlar dahil” olmak üzere  isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacakları belirtilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacak kurum, kuruluş ve işletmelerle ilgili olarak bu işletmelerin, 

 

23/10/2014 tarihli Kurul Kararı ile  21/8/2014  tarihli Kurul Kararının  değişiklik işlenmiş güncel hali bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.

 

Saygılarımızla…

1 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29162

 

KURUL KAARI

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Karar No                       :  75935942-050.01.04 – [01/33]

Toplantı Tarihi            : 23/10/2014

 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddelerine istinaden; Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını belirleyen ve 26/8/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/8/2014 tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] sayılı Kurul Kararının (2) nolu bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

“2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının (1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olanlar dahil) hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,”

26 Ağustos 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29100

 

KURUL KARARI

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/26]

Toplantı Tarihi: 21/8/2014

 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca;

 

1- Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına,

 

2- (23/10/2014 tarihli Kararla değişen hali[1]  Yürürlük : 1/11/2014] Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının (1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olanlar dahil) hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,”

 

3- Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, 

karar verilmiştir.

 

EKLİ LİSTE

 

1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,

b) Yatırım kuruluşları,

c) Kolektif yatırım kuruluşları,

d) Portföy yönetim şirketleri,

e) İpotek finansmanı kuruluşları,

f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

g) Varlık kiralama şirketleri,

h) Merkezî takas kuruluşları,

i) Merkezî saklama kuruluşları,

j) Veri depolama kuruluşları,

k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

- Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası.

- Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.

- Çalışan sayısı elli ve üstü.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Bankalar,

b) Finansal kiralama şirketleri,

c) Faktöring şirketleri,

d) Finansman şirketleri,

e) Varlık yönetim şirketleri,

f) Derecelendirme kuruluşları,

g) Finansal holding şirketleri,

h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,

i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.[1] Değişmeden önceki hali :

“2-Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,”