Facebook'ta Paylas  

İŞLETME GİDERLERİNİN FATURA YERİNE PERAKENDE SATIŞ VESİKASI VEYA YAZAR KASA FİŞİ


      İŞLETME GİDERLERİNİN FATURA YERİNE PERAKENDE SATIŞ VESİKASI VEYA YAZAR KASA FİŞİ İLE BELGELENDİRİLMESİ

Gelir Vergisi Kanunu nun 40.maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirileceği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 6.maddesinde de safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Vergi Usul Kanunu nun 232.maddesine göre ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:    

1- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

2- Serbest meslek erbabına,

3- Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,

4- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

5- Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. www.muhasebenet.net

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (01.01.2010 tarihinden itibaren) 680 lirayı geçmesi veya bedeli (01.01.2010 tarihinden itibaren) 680 liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

Konu ile ilgili olarak yayınlanan 204 sıra no lu VUKGT de, Maliye Bakanlığı VUK nun Mükerrer 257.maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak “mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme haddini aşmayan, mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerini gider belgesi olarak kabul etmiş” daha sonra yayınlanan 206 sıra no lu VUKGT de ise bahse konu perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen Katma Değer Vergisi nin bu belgelerin Kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceğini açıklamış bulunmaktadır.

Bahse konu Genel Tebliğ lerde yapılan açıklamalar mükelleflerin sadece iş yerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi mal ve hizmetleri kapsamaktadır.Örneğin, şehir içinde veya şehir dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalar bu kapsamda kabul edilmemektedir. Bu tür harcamaların fatura ile tevsiki mecburidir (23.11.2009 tarih, B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965/110919 sayılı Maliye Bakanlığı Özelgesi)

SMMM İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı