Facebook'ta Paylas  

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksidi Haziran Ayı Sonuna Kadar Ödenecektir


 

ÖZET : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılarak 8 Ocak 2005 Tarih ve 25694 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, oda ve borsa aidatlarının ilk taksidinin 30 Haziran 2014 Pazartesi günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanunu’nun 24 üncü maddesi uyarınca, ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak zorunda olan tacirler her yıl kaydoldukları borsa ve odaya yıllık aidat ile munzam aidat ödemek zorundadırlar. Söz konusu Kanununun 9 ncu maddesinde, sanayi odası kurulan illerde sanayicilerin, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olacakları, sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmayacağı, ancak, bunların isterlerse ticaret odasına da kaydolabilecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Diğer taraftan 5174 sayılı Yasanın 23’üncü maddesinde, kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır. Bu yetkiye istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılarak 8 Ocak 2005 Tarih ve 25694 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ile oda ve borsa aidatları düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğe istinaden, ticaret odasına, sanayi odasına ve ticaret borsasına kayıt yaptıran tacirlerin her yıl;

ü  Yıllık aidat

ü  Munzam aidat

olmak üzere iki aidatı da bağlı oldukları odalara ve borsalara ödemeleri gerekmektedir.

I- YILLIK AİDAT

 

Bu Yönetmelikte, oda ve borsalara kayıtlı üyelerin ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının dereceler üzerinden tarifelere göre tespiti ile kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidatın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Yönetmeliğin 5 nci maddesine göre kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin[1] brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamamaktadır. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre ilgili oda ve borsalarca belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 11 nci maddesi uyarınca da oda ve borsalar ile bunlara bağlı şubelerde uygulanacak tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe girer. Bunların uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur.

 

Dolayısıyla ödenmesi gereken yıllık aidat miktarı her oda ve borsa tarafından belirlenmektedir. Yönetmeliğe göre, kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamamaktadır.

 Örneğin Ankara Ticaret Odasınca belirlenen 2014  yılı yıllık aidat tutarları aşağıdaki gibidir:[2]

 TİCARET ODALARI AİDAT TARİFESİ

Yıllık Aidat

1.Derece Aidatı

230,00 TL

2.Derece Aidatı

180,00 TL

3.Derece Aidatı

145,00 TL

4.Derece Aidatı

110,00 TL

5.Derece Aidatı

5,00 TL

6.Derece Aidatı

90,00 TL

7.Derece Aidatı

85,00 TL

 [1] 2014 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı,  31  Aralık 2013  tarihli ve 28868  3. Mükerrer sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 31/12/2013  tarihli ve 2013/1 sayılı ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ile belirlenmiştir. Bu yıl 16 yaşından küçükler için farklı bir asgari ücret uygulanmamaktadır.

[2] http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=873&l=1  [Erişim: 19.06.2014]

Ancak, kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat ödenmemektedir. Diğer taraftan, kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.

 

Öte yandan, birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerin, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaları gerekmektedir. Şubelere kayıtlı olan üyeler de yönetmeliğin 5 nci maddesine göre belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmak zorundadırlar.

 

 

II- MUNZAM AİDAT

 Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde odalarca her yıl için;

 

·          Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı;

·         Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden

binde beş oranında munzam aidat ödenmesi gerekmektedir. Ancak, zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedirler.

 

Diğer taraftan, çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanmak zorundadır. Öte yandan bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçememektedir.

 

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı ise üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmak zorundadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu da belgelemek zorundadır.

 

Şubelere kayıtlı üyeler de bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

 

 

Örneğin Ankara Ticaret Odası munzam aidat tutarı,  şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı'nın, Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı'nın binde 5'i kadardır.  Munzam Aidatın Tavanı 2014 yılı için 10.710,00 TL'dir.

II- AİDATLARIN ÖDENMESİ

 

Yönetmeliğe göre yıllık ve munzam aidatların iki taksitte ödenmesi gerekmektedir. Bu tarihler aşağıda belirtilmiştir.

 

ü 1.Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran,

ü 2.Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim.

2014 yılında 1.Taksit ödeme süresi, 30 Haziran 2014 Pazartesi günü sona ermektedir.

 

III- AİDATLARIN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI

 

Söz konusu yönetmeliğin 9 ncu maddesinde de belirtiliği üzere süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri yıllık aidat ve munzam aidatı, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla vadesinde ödenmeyen aidat için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51 nci maddesine göre belirlenen oran dikkate alınarak gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.

 Saygılarımızla…