Facebook'ta Paylas  

3568 sayılı Kanuna göre yapılan sözleşmelerde Damga Vergisi Hakkında


 T.C.

GELİR İDARESİ BAşKANLIGı

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 93767041-155[14-2013/34]-2-5 Lı50~~1/2013
Konu:3568 sayılı Kanuna göre yapılan sözleşmelerde Damga Vergisi hk

Sayın :……… /İzmit/KOCAELİ
İlgi :14.02.2013 tarih ve 1337 sayı ile gelen 13.02.2013 tarihli özel ge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, mali müşavirliği ni yaptığınız müşterilerinizle imzaladığınız Muhasebeci-Mükellef sözleşmelerinin karşılıklı feshedilmediği sürece yürürlükte olduğu, yeni bir sözleşme veya sözleşme yerine geçen yeni bir kağıt düzenlenmeksizin veya yeni bir şerh verilmeksizin kendiliğinden uzaması halinde söz konusu sözleşmelere ilişkin damga vergisinin tekrar ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir husus u ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 2 nci maddesinde ise vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 10 uncu maddesinde damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı belirtilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün All fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve ternliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere nispi damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I1A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 9,48 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; ücret sözleşmelerinin münferit ya da süreli olarak yapılabileceği, süreli sözleşmelerin en az bir yıllık olmasının şart olduğu, sözleşmelerin ait oldukları işlemleri ve bunlara ait süreleri kapsayıp, diğer işlem ve sürelere uygulanamayacağı, bu durumda yeni sözleşme yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Özelge talebinize konu müşterilerinizle yaptığınız hizmet sözleşmesinin; 6.1 maddesinin “Meslek mensubunun sözleşmede belirtilen işlerden dolayı sözleşme dönemi süresince alacağı ücret aylık KDV hariç TL (yalnız TL ) olup, mükellef tarafından her ay nakit olarak ödenecektir.” şeklinde olduğu, sözleşmenin 7 nci maddesinde, sözleşmenin imza tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olmak üzere düzenleneceği ve karşılıklı feshedilmediği sürece yürürlükte olacağı, sözleşme tarihini takip eden her yılın sonundan en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunulmaması halinde sözleşmenin kendiliğinden uzayacağı ancak sözleşmede belirtilen ücreti n her yıl %10′dan az olmamak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nca açıklanan ÜFE/TEFE ortalaması kadar otomatik olarak artırılarak tahsil edileceği, ücret değişikliği ile ilgili yeni bir sözleşme düzenlenmeden mevcut sözleşmenin geçerliliğini koruyacağı, sözleşmenin 2 sayfa 1 örnek olarak düzenlendiği hususlarını içerdiği belirtilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, mali müşavirliğini yaptığınız müşterilerinizle düzenlediğiniz hizmet sözleşmelerinin süresi, içeriği ve geçerlilik şartları gibi hususlar 3568 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olup, bu hususlardan ari olarak Damga Vergisi Kanunu yönünden, söz konusu sözleşmelerin süresinin, bu sözleşmelere şerh konulması veya yeni bir sözleşme veyahut bu mahiyette bir kağıt düzenlenmesi şeklinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kendiliğinden uzaması durumunda, sözleşme süresinin bitimini izleyen yıllar için ayrıca damga vergisi aranılmaması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ayhan YAMAN
Vergi Dairesi Başkan V.

(*)Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.