Facebook'ta Paylas  

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


 

17 Haziran 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29033

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Komisyon, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, bir başkan yardımcısının başkanlığında beş üyeden oluşur. Başkan ayrıca, üç yedek üye belirler. Asıüyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

MADDE 2  Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13  (1) Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olmasışarttır.

(2) Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak gösterim iki haneüzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen hanelerin sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır.

(3) Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

(4) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

MADDE 3  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2013

28539