Facebook'ta Paylas  

Şirketlerin, 2014 yılında Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıklarının Belirlenmesine İlişkin Duyuru


 2014 yılına ilişkin olarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 10/2/2014 tarihli ve 2014/5973 saylı Bakanlar Kurulu Kararı’yla şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte dikkate alacakları aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçütler belirlenmiş olup, ölçütlerin sağlanıp sağlanmadığı 12 Mart 2013 tarihli 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde değerlendirilecektir. 


Söz konusu ölçütlerden en az ikisini sağlayan şirketlerin belirlenmesinde, aktif toplamı (75 milyon TL ve üzeri) ve yıllık net satış hasılatı (150 milyon TL ve üzeri) hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan 2012 ve 2013 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar dikkate alınacaktır. 
 
Benzer şekilde çalışan sayısı bakımından ölçütün sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesinde de, 2012 ve 2013 hesap dönemlerinde ortalama çalışan sayısı bakımından 250 sayısının aşılıp aşılmadığının tespiti gerekecektir. 
 
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve Usul Esaslara ilişkin açıklayıcı örneklerin yer aldığı bir doküman Kurumumuz web sitesine (www.kgk.gov.tr) konulmuştur. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.