Facebook'ta Paylas  

2009 Yılına Ait İnd. Orana Tabi Mal. ve Hiz. Yüklenip İndirilemeyen kdv İadesi


2009 YILINA AİT İNDİRİMLİ ORANA TABİ MAL VE HİZMETLER
NEDENİYLE YÜKLENİLİP İNDİRİLEMEYEN KDV NİN İADESİ
 
 
                                                                                   Adana, 28.10.2010
                                                    İbrahim GÜLER
                                                                                   
                                     Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
                                         İnceleme Komisyonu Başkanı
 
            Katma Değer Vergisi Kanunu nun (KDVK) 29.Maddesinin 2.fıkrasında 5035, 5615 ve 5838 Sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemelere göre; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan KDV, bu mükelleflerin vergi, SSK prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına veya döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin %51 i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. 
            Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen KDV izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir.
Bakanlar Kurulu 2009 yılı için bu sınırı 111 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile 13.000,00 TL olarak belirlemiş bulunmaktadır.
 
İade Talebi ;
En erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç ise Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir. 3 aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerde iade talebi en erken izleyen yılın ilk 3 aylık, en geç ise üçüncü 3 aylık vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle yapılabilecektir.
Bu nedenle, 2009 yılına ait indirimli orana tabi mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilip indirilemeyen KDV nin Aralık 2010 Ayında verilecek olan Kasım KDV beyannamesinde gösterilerek talep edilmesi gerekmektedir.

KDVK nun 29.Maddesinin 2.fıkrasında 5838 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştirildiği yılı izleyen yılda nakden veya mahsuben iade talep edilmeyen KDV nin sonraki yıllarda düzeltme yoluyla iade olarak talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.