Facebook'ta Paylas  

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ


 14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5973 Sayılı  Bakanlar Kurulu Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir. 


İlgili BKK kararına göre; 

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası 
b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk lirası 
c) Çalışan sayısı 250 ve üstü 

Bakanlar Kurulu Kararı ; 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 14/03/2014 Tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Diğer taraftan, 
- Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aĢmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır. 

- Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır. 

- Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki 
yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır. Yukarıdaki hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde; 

- Finansal tablolar açısından 2012 ve 2013 finansal tabloları, 
- Çalışan sayısı bakımından ise 2012 ve 2013 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı 
dikkate alınacaktır.