Facebook'ta Paylas  

İşkur Stajyer Desteği veriyor.


 

                               İŞKUR STAJYER DESTEĞİ VERİYOR
 
İşkur İl Müdürlüğünce en az lise, (lise dengi ve üstü) düzeyindeki eğitim programından mezun olmuş işsizlerin, mesleki yeterliliklerini geliştirmek staj programı düzenlemektedir.
 
Yaralanıcı Sayısı : 5 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde 1/20 oranında stajyer
 
Süresi: Meseleğin niteliğine göre azami 6 aydır.
 
Başvuru Yapabilecekler: 5 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektörler
 
Katılımcı Şartları:
1-      Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2-      En az 16 yaşından gün almış olmak,
3-      En az lise mezunu olmak.
 
STAJ PROGRAMI GENEL ESASLARI:
Staj programından yararlanmak isteyen işyerleri kuruma kayıtlı olması zorunludur.
• Staj programları en az 5 (+ ) çalışanı olan işyerlerinde düzenlenir.
• Bir İşsiz,Staj Programlarından bir kez yararlanabilir.
• İşyerinin son altı aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısı,tüzel kişiliğini gösterir belge ile kurum onayına sunulur.
• (**) İçinde bulunulan ayın Sigorta Tahakkuk Belgelerinin ancak izleyen ayın 23'ünde alınabilmesi nedeniyle -varsa başvuru tarihi itibariyle eksik olan sigortalı sayısı işveren başvurusu ekinde yer alacak bir taahhütle aşılacaktır.Buna göre işvereninin AAeksik olan ... ayı (ve ... ayındaki) sigortalı sayısının ... (ve ...) olduğunu beyan,iletmiş olduğum bilgi/belgelerde herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde kurum tarafından yasaklılık hükümlerinin uygulanmasını kabul ederim'' şeklinde taahhüdü yazılı olarak il Müdürlüğüne ibraz edecektir.
 
Stajyerlerin,
a) Staj programlarının başlamadan önceki 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması,
b) Son altı aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması,(örneğin: işyerinde staj programı öncesinde ki son altı aylık dönemde ortalama sigortalı sayısı 50 olup,fiilen bu işyerinde 40 çalışan bulunduğu durumda,staj programının verilebilmesi için bu işyerinde çalışan kişi sayısının 50 kişiye tamamlanmış olması gereklidir.aksi takdirde staj uygulanmayacaktır.)
c) Stajyer sayısı,staj programları başlamadan önceki son altı aylık dönemde işyerine ait prim hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/20'sinden fazla olamaz.
 
Stajyerlere sözleşme hükümlerinde belirtilen meslek ile ilgili iş dışında her hangi bir iş yaptırılmayacaktır.
Kamu kurum/kuruluşlarında staj programları uygulanmaz.
Staj Programlarının düzenlendiği işyerlerinden hiçbir surette vergi, SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK'ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge istenmez." ortalama sigortalı sayısına ilave olması" hususu aynı il sınırları içinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısına göre değerlendirilecektir
 
STAJ PROGRAMI KAPSAMINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER:
• Programlara katılan stajyerlere,staj programına katıldığı her bir fiili gün için (2010 yılı için 15 TL.) kursiyer zaruri giderlerinden,
• Programlara devam edilen süre içinde 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir stajyer için yaptırılacak olan iş Kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinden oluşur.
 
 
STAJ PROGRAMI SÜRESİ:
• Program süresi,günlük en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 saat,toplam 6 aydan fazla olmayacaktır. ( program uygulama süresi-dağılımları stajyerlerle işveren arasında kararlaştırılması durumunda uygulanır)
Yukarıda uygulama esaslarında belirttiğimiz staj Programından yararlanmak isteyen işverenlerimizin son altı aylık prim ve hizmet belgeleri,tüzel kişiliğini gösterir belge ile kurumumuza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.